Вівторок, 05 липня 2022

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ  БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ APA–STYLE

Загальні правила:

Бібліографічні описи джерел і літератури у списку використаних джерел (ЛІТЕРАТУРА) та у його транслітерованій версії (REFERENCES) мають бути оформлені відповідно до вимог APA-Style згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення найбільш поширених бібліографічних джерел. Більш докладну інформацію можна отримати на сайті: http://www.apastyle.org або https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide

При оформленні бібліографічних описів джерел і літератури потрібно враховувати пряме та курсивне (Italic) начертання тексту, а також послідовність розміщення елементів посилання.

Транслітерований список літератури (REFERENCES) наприкінці статті оформляється латиницею. При оформленні бібліографічних посилань на кириличні (в тому числі україномовні та російськомовні) статті, надруковані в журналах та збірниках, рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в розділі REFERENCES:

– ПІБ авторів (транслітерація);

– назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];

– вихідні дані з позначеннями англійською мовою.

У REFERENCES місто видання у англомовних та україномовних джерелах вказується англійською мовою, а назва видавництва – транслітерується.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та http://www.slovnyk.ua/services/translit.php — для українських джерел.

При оформленні посилання на матеріали web-сайтів посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту <URL>, виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду цього сайту (в круглих дужках). Назва місяця перегляду web-сторінки подається мовою статті. У REFERENCES перед електронним посиланням наводяться слова Retrieved from.

Для вашої зручності, наведені нижче приклади оформлення джерел та літератури розділені за видами таких джерел, та кожен із них наводиться послідовно в двох форматах: перший – приклад посилання у списку використаної літератури (ЛІТЕРАТУРА); другий – приклад посилання на те саме джерело, як воно має бути наведено в списку літератури (REFERENCES).

Монографія:

Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co.

Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co. [in English]

 

Колпаков, В.К. (2004). Адміністративно-деліктний правовий феномен. Київ: Юрінком Інтер.

Kolpakov, V.K. (2004). Administratyvno-deliktnyi pravovyi fenomen [Administrative-delict legal phenomenon]. Кyiv. Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

 

Никифоров, В.С. (1999). Мультимодальные перевозки и транспортная логистика. Новосибирск, НГАВТ.

Nikiforov, V.S. (1999). Mul'timodal'nye perevozki i transportnaja logistika [Multimodal transport and transport logistics]. Novosibirsk, NGAVT. [in Russian].

 

Стаття в журналі:

Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases. German Law Journal, 8, 713-714.

Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases. German Law Journal, no. 8, 713-714. [in English].

 

Дем’янченко, А.Г. (2013). Державно-приватне партнерство в морській портовій галузі. Прометей, 1, 206-211.

Demianchenko, A.H. (2013). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v morskii portovii haluzi [Public-private partnership in the maritime industry]. Prometei [Prometheus], no. 1, 206-211. [in Ukrainian].

 

Масленников, М.Я. (2001). Административно-юрисдикционный процесс: понятие и соотношение с иными видами процессуально-правовой деятельности. Государство и право, 2, 15-20.

Maslennikov, M.Ja. (2001). Administrativno-jurisdikcionnyj process: ponjatie i sootnoshenie s inymi vidami processual'no-pravovoj dejatel'nosti [Administrative-jurisdictional process: the concept and correlation with other types of procedural and legal activity]. Gosudarstvo i pravo [The State and The Law], no. 2, 15-20. [in Russian].

 

Тези конференції:

Аверочкіна, Т.В. (2010) До питання про правовий режим історичних заток прибережної держави. Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення: матеріали ІІІ Міжнародної. науково-практичної конференції (29-30 жовтня 2010 р., м. Київ), 2, 100-101.

Averochkina, T.V. (2010) Do pytannia pro pravovyi rezhym istorychnykh zatok pryberezhnoi derzhavy [To the question of the legal regime of the historical bays of the coastal state]. Yurydychna nauka: politychni, ekonomichni ta sotsialni vytoky sohodennia: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (29-30 zhovtnia 2010 r., m. Kyiv). [Legal science: political, economic and social origins of the present: materials of the III International Scientific and Practical Conference (October 29-30, 2010, Kyiv)], 2, 100-101. [in Ukrainian].

 

Посилання на web-ресурс:

Транспорт і шляхи сполучень. ˂http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27408/2/ТиПС_Конспект_.pdf˃ (2017, червень, 02).

Transport i shliakhy spoluchen [Transport and communication paths]. Retrieved from http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27408/2/ТиПС_Конспект_.pdf [in Ukrainian]. (2017, June, 02).

 

Кузнецов, С.О., Аверочкіна, Т.В. (2017). Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства: деякі аспекти визначення правового статусу та режиму. Lex Portus [Lex Portus], 4. ˂https://lexportus.net.ua/vipusk-4-2017/kuznetsov_s_o_averochkina_t_v_protoky_shcho_vykorystovuiutsia_dlia_mizhnarodnogo_sudnoplavstva_deiaki_
aspekty_vyznachennia_pravovogo_statusu_ta_rezhymu.pdf
˃ (2017, листопад, 30).

Kuznetsov, S.O., Averochkina, T.V. (2017). Protoky, shcho vykorystovuiutsia dlia mizhnarodnoho sudnoplavstva: deiaki aspekty vyznachennia pravovoho statusu ta rezhymu [Streams used for international shipping: some aspects of determining the legal status and mode]. Lex Portus [Lex Portus], no. 4. Retrieved from https://lexportus.net.ua/vipusk-4-2017/kuznetsov_s_o_averochkina_t_v_protoky_shcho_vykorystovuiutsia_dlia_mizhnarodnogo_sudnoplavstva_deiaki_aspekty_vyznachennia_pravovogo_statusu_ta_rezhymu.pdf [in Ukrainian]. (2017, November, 30).

 

Kontorovich, Eu. (2015). Economic Dealings with Occupied Territories. Columbia Journal of Transnational Law. ˂http://jtl.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/Kontorovich-Article_53-CJTL_584.pdf˃ (2018, June, 02).

Kontorovich, Eu. (2015). Economic Dealings with Occupied Territories. Columbia Journal of Transnational Law. Retrieved from http://jtl.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/Kontorovich-Article_53-CJTL_584.pdf˃ [in English]. (2018, June, 02).

 

Посилання на законодавчі акти та правові документи

Закони та підзаконні акти

Кодекс торговельного мореплавства, 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 47-52, 349.

Kodeks torhovelnoho moreplavstva 1995 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Code of Merchant Shipping 1995 (Verkhovna Rada of Ukraine)].Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 47-52, 349. [in Ukrainian].

 

Цивільний кодекс, 2003. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2018, червень, 02).

Tsyvil’nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code 2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5 [in Ukrainian]. (2018, червень, 02).

 

Закон виключну (морську) економічну зону України 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 21, 152.

Zakon pro vykliuchnu (morsku) ekonomichnu zonu Ukrainy 1995 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Law On the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine 1995 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 21, 152. [in Ukrainian].

 

Наказ про закриття морських портів 2014 (Міністерство інфраструктури України). Офіційний вісник України, 54, 1461.

Nakaz pro zakryttia morskykh portiv 2014 (Ministerstvo infrastruktury Ukrainy). [Order about the closure of seaports 2014 (Ministry of Infrastructure of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 54, 1461. [in Ukrainian].

Угоди, конвенції, рекомендації

Конвенция по морскому праву 1982. (Организация Объединенных Наций). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_057/print1513354394470931˃ (2018, червень, 02).

Konvencija po morskomu pravu 1982 (Organizacija Ob’edinennyh Nacij) [Convention on the Law of the Sea 1982 (United Nations)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Russian]. (2018, June, 02).

 

Технічна угода щодо проведення заходів військової підготовки в Україні 2015. (Міністерство оборони України та Департамент національної оборони і Збройних сил Канади). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124_051/print1521696002207247˃ (2018, червень, 02).

Tekhnichna uhoda shchodo provedennia zakhodiv viiskovoi pidhotovky v Ukraini 2015 (Ministerstvo oborony Ukrainy ta Departament natsionalnoi oborony i Zbroinykh syl Kanady). [Technical agreement on the implementation of military training activities in Ukraine 2015 (Ministry of Defense of Ukraine and Department of National Defense and the Armed Forces of Canada)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Ukrainian]. (2018, June, 02).

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532˃ (2013, ноябрь, 21).

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 (Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Russian]. (2013, November, 21)

Двосторонні угоди

Угода про торговельне судноплавство 2012 (Кабінет Міністрів України та Уряд Італійської Республіки). Офіційний вісник України, 14, 7, 229.

Uhoda pro torhovelne sudnoplavstvo 2012 (Kabinet Ministriv Ukrainy ta Uriad Italiiskoi Respubliky) [Trade Maritime Agreement 2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Italian Republic)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 14, 7, 229. [in Ukrainian].

Документи судів

Документи Міжнародного суду

Fisheries case. United Kingdom v. Norway [1951]. ICJ ˂http://www.icj-cij.org/files/case-related/5/005-19511218-JUD-01-00-EN.pdf˃ (2018, June, 02).

Fisheries case. United Kingdom v. Norway [1951]. ICJ. Retrieved from http://www.icj-cij.org/files/case-related/5/005-19511218-JUD-01-00-EN.pdf [in English]. (2018, June, 02).

Судові рішення окремих країн

Ухвала у справі № 522/1672/17 (провадження 1-кс/522/1420/17) [2017] Приморський районний суд міста Одеси. Єдиний державний реєстр судових рішень. ˂http://reyestr.court.gov.ua/Review/64403401 (2018, червень, 02).

Ukhvala u spravi № 522/1672/17 (provadzhennia 1-ks/522/1420/17) [2017] Prymorskyi raionnyi sud mista Odesy. [Decision in the case No. 522/1672/17 (procedure 1-ks/522/1420/17) [2017] of the Primorsky District Court of Odessa]. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. [United state register of court decisions]. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/64403401 [in Ukrainian] (2018, June 02).

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

fb

info@lexportus.net.ua