Вівторок, 05 липня 2022

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ТА ТЕКСТУ СТАТТІ

Титульна сторінка:

ADMINISTRATIVE COERCION IN COASTAL WATERS OF UKRAINE

Tetyana Averochkina,
PhD in Law, Head of the laboratory
of the Department of Maritime
and Customs Law
of National University “Odessa Law Academy”,
Senior Researcher, Assistant Professor
(2, Akademichna St., Odessa, Ukraine)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38096 3613975, http://onua.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0652-7658

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ УКРАЇНИ

Аверочкіна Т. В.,
к. ю. н., с. н. с., доцент,
завідувач лабораторії
кафедри морського та митного права
Національного університету
“Одеська юридична академія”
(2, вул. Академічна, м. Одеса, Україна)

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ УКРАИНЫ

Аверочкина Т.В.,
к ю. н., с. н. с., доцент,
заведующая лабораторией
кафедры морского и таможенного права
Национального университета
“Одесская юридическая академия”
(2, ул. Академическая, г. Одесса, Украина)

 

Реферат статті:

Tetiana Averochkina. Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine

The article is devoted to the investigation of measures of administrative coercion, which are carried out in inland waters, territorial sea and exclusive (maritime) economic zone of Ukraine. The classification of these measures, as well as subjects, which are entrusted with the implementation of the respective proxies for their application, has been carried out. There are two approaches to the understanding of administrative jurisdiction: broad and narrow. The author’s definition of administrative jurisdiction in coastal waters is provided as a by-law administrative activity of the executive authorities on the implementation of the state administrative influence on social relations in inland waters, territorial sea, exclusive economic zone and, if it is established, in contiguous zone. It is emphasized that the Law “About the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine” is the embodiment and basis for the implementation of the administrative jurisdiction of Ukraine in the space of open sea. But the fact that, with regard to sea spaces, the administrative jurisdiction of the state through the exercise of powers of the specially authorized state bodies extends far beyond its land territory, inland waters and territorial sea, is manifested. It is noted that certain directions of state administrative influence on social relations that arise in coastal waters of Ukraine, especially in the exclusive (maritime) economic zone, require urgent normative works and development of a plan of measures for tax support of energy production by using water, currents and wind. It is necessary to develop and to adopt the following normative legal acts: The Procedure of freedoms of exclusive (maritime) economic zone of Ukraine; The Order of a construction, operation and the use of artificial islands, installations and constructions for sea scientific researches, investigation and development of natural resources, and also other economic targets in exclusive (maritime) economic zone of Ukraine and others.

The key words: administrative coercion, administrative warning, administrative discontinuance, administrative liability, coastal waters, internal waters of Ukraine, territorial sea of Ukraine, an exclusive (maritime) economic zone of Ukraine, administrative jurisdiction.

 

Аверочкіна Т. В. Адміністративний примус у прибережних водах України. – Стаття.

Статтю присвячено дослідженню заходів адміністративного примусу, що здійснюються у внутрішніх водах, територіальному морі та у виключній (морській) економічній зоні України. Проведено класифікацію цих заходів, а також суб’єктів, на яких покладено здійснення відповідних повноважень з їх застосування. Відзначається про існування двох підходів до розуміння адміністративної юрисдикції: широкого та вузького. Адміністративна юрисдикція у прибережних водах визначається автором як підзаконна адміністративна діяльність органів виконавчої влади щодо здійснення державного адміністративного впливу на суспільні відносини у внутрішніх водах, територіальному морі, у виключній (морській) економічній зоні та, за умов встановлення, у прилеглій зоні. Особливо підкреслюється, що Закон України від 16 травня 1995 року "Про виключну (морську) економічну зону України" є втіленням та основою здійснення адміністративної юрисдикції України у цьому просторі відкритого моря. Зазначається про те, що стосовно морських просторів, адміністративна юрисдикція держави через здійснення повноважень спеціально уповноважених державних органів поширюється далеко за межі її суходольної території, внутрішніх вод та територіального моря – тих просторів, що належать до складу державної території та де у повному обсязі діє суверенітет держави (у територіальному морі – з дотриманням норм Конвенції ООН з морського права 1982 року). Підтвердженням цьому є також Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 року № 642, яким визначено межі адміністративних повноважень органів державної влади. Зазначається, що окремі напрями державного управлінського впливу на відносини, які виникають у прибережних водах України, особливо у виключній (морській) економічній зоні, потребують невідкладних нормотворчих робіт та розробки плану заходів щодо податкового підтримання виробництва енергії шляхом використання води, течій і вітру. Відзначається необхідність розроблення та прийняття таких нормативно-правових актів як: Порядок здійснення свобод у виключній (морській) економічній зоні України; Порядок будівництва, експлуатації та використання штучних островів, установок та споруд для морських наукових досліджень, розвідки та розробки природних ресурсів, а також інших економічних цілей у виключній (морській) економічній зоні України тощо.

Ключові слова: адміністративний примус, адміністративне попередження, адміністративне припинення, адміністративне покарання, прибережні води, внутрішні води України, територіальне море України, виключна (морська) економічна зона України, адміністративна юрисдикція.

 

Аверочкина Т. В. Административное принуждение в прибрежных водах Украины. – Статья.

Статья посвящена исследованию мер административного принуждения (административного предупреждения, административного пресечения и административного наказания), осуществляемых во внутренних водах, территориальном море и исключительной (морской) экономической зоне Украины. Проведена классификация этих мер, а также субъектов, на которых возложено осуществление соответствующих полномочий по их применению. Отмечается существование двух подходов к пониманию административной юрисдикции: широкого и узкого. Административная юрисдикция в прибрежных водах определяется автором как подзаконная административная деятельность органов исполнительной власти по осуществлению государственного административного воздействия на общественные отношения во внутренних водах, территориальном море, в исключительной (морской) экономической зоне и, при условии установления, в прилежащей зоне. Особо подчеркивается, что Закон Украины от 16 мая 1995 г. “Об исключительной (морской) экономической зоне Украины” является воплощением и основой осуществления административной юрисдикции Украины в этом пространстве открытого моря. Отмечается, что в отношении морских пространств, административная юрисдикция государства через осуществление полномочий специально уполномоченных государственных органов распространяется далеко за пределы ее сухопутной территории, внутренних вод и территориального моря – пространств, входящих в состав государственной территории и где в полном объеме действует суверенитет государства (в территориальном море – с соблюдением норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). Подтверждением этому является также Положение о порядке охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 1996 г. № 642, которым определены пределы административных полномочий органов государственной власти. Отмечается, что отдельные направления государственного управленческого воздействия на отношения, возникающие в прибрежных водах Украины, особенно в исключительной (морской) экономической зоне, требуют проведения неотложных нормативных работ и разработки плана мероприятий по налоговой поддержке производства энергии путем использования воды, течений и ветра. Отмечается необходимость разработки и принятия таких нормативно-правовых актов как Порядок осуществления свобод в исключительной (морской) экономической зоне Украины; Порядок строительства, эксплуатации и использования искусственных островов, установок и сооружений для морских научных исследований, разведки и разработки природных ресурсов, других экономических целей в исключительной (морской) экономической зоне Украины и др.

Ключевые слова: административное принуждение, административное предупреждение, административное пресечение, административное наказание, прибрежные воды, внутренние воды Украины, территориальное море Украины, исключительная (морская) экономическая зона Украины, административная юрисдикция.

 

Текст статті:

UDC 342.951

ADMINISTRATIVE COERCION IN COASTAL WATERS OF UKRAINE

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ УКРАЇНИ

Introduction
The text of Introduction

Methodology
The text of Methodology

………………….

1. The title of the first section
Text

2. The title of the second section
Text

3. The title of the third section
Text

Conclusions
Text

REFERENCES

Averochkina, T.V. (2015). Koncepcija administrativnoj jurisdikcii gosudarstva v morskih prostranstvah [The concept of administrative jurisdiction of the state in the sea]. Pravovi ta instytutsiini mekhanizmy zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (15–16 travnia 2015 r., m. Odesa). [Legal and institutional mechanisms for ensuring sustainable development of Ukraine: materials of the International Scientific and Practical Conference (May 15-16, 2015, Odessa)], 1, 478-480. [in Russian].

Convention on the Law of the Sea, 1982 (United Nations). The official website of UN. Retrieved January, 5, 2018, from: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/ texts/unclos/unclos_e.pdf

Kater VMS Ukrainy otkryl ogon' iz artillerii, presleduja sudno-narushitel' [The Ukrainian Navy cutter opened fire from artillery, pursuing the intruder vessel]. Real-vin.com. Retrieved January 5, 2018, from: http://real-vin.com/kater-vms-ukrainy-otkryl-ogon-iz-artillerii-presleduja-sudno-narushitel [in Russian].

Kivalov, S.V. (2016). Svobodnye jekonomicheskie zony v Odesskom regione: tradicii i novacii [Free Economic Zones in the Odessa Region: Tradition and Innovation]. Lex Portus, no. 1, 5-23. [in Russian].

……

 

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

fb

info@lexportus.net.ua