П'ятниця, 03 липня 2020

Інструкції для авторів

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ТА ТЕКСТУ СТАТТІ

Титульна сторінка:

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ УКРАЇНИ

Аверочкіна Т. В.,
к. ю. н., с. н. с., доцент,
завідувач лабораторії
кафедри морського та митного права
Національного університету
“Одеська юридична академія”
(м. Одеса, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38096 3613975, http://onua.edu.ua)
 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0652-7658

 

Tetyana Averochkina. Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine. – Article.

Аверочкина Т. В. Административное принуждение в прибрежных водах Украины. – Статья.

 

Резюме

У 2006 захищено кандидатську дисертацію “Шляхи імплементації міжнародно-правових стандартів професійної підготовки плавскладу в українському законодавстві”. З 2007 – завідувач лабораторії і доцент кафедри морського та митного права ОНЮА. Старший науковий співробітник (2011), доцент (2015). У 2009 – 2015 – відповідальний секретар спеціалізованого наукового журналу “Митна справа”, з 2016 – науковий редактор спеціалізованого наукового журналу “Lex Portus”. Сфера наукових інтересів: морське право.

In 2006 a candidate's thesis “Ways of implementation of international legal standards for the training of seafarers in the framework of Ukrainian legislation” was defended. Head of the laboratory and Associate Professor of the Department of Maritime and Customs Law since 2007 at ONLA. Academic rank of Senior Research Assistant (2011), Docent (2015). Between 2009-2015 I was an Executive Secretary of the specialized scientific journal “Mytna sprava”, and I has been an Executive Secretary of the scientific review “Lex Portus” since 2016. Area of expertise: Maritime Law.

 

Відомості про дві академічні публікації автора:

  1. Аверочкіна, Т.В. (2017). Щодо визначення поняття “вільна практика” для суден в морських портах України. Lex Portus. ˂http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2017_1_19˃ (2018, червень, 02).
  2. Аверочкіна, Т.В. (2017). Про “позитивний” зміст поняття “адміністративна юрисдикція”. Eurasian Academic Research Journal. ˂http://www.earj.org/wp-content/uploads/2017/07/2017_10_EARJ.pdf˃ (2018, червень, 02).

 

Реферат статті:

 

Tetyana Averochkina. Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine

The article is devoted to the investigation of measures of administrative coercion (administrative warning, administrative discontinuance and administrative penalty), which are carried out in inland waters, territorial sea and exclusive (maritime) economic zone of Ukraine. The classification of these measures, as well as subjects, which are entrusted with the implementation of the respective proxies for their application, has been carried out.  There are two approaches to the understanding of administrative jurisdiction: broad and narrow. The author’s definition of administrative jurisdiction in coastal waters is provided as a by-law administrative activity of the executive authorities on the implementation of the state administrative influence on social relations in inland waters, territorial sea, exclusive economic zone and, if it is established, in contiguous zone. It is emphasized that the Law “About the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine” is the embodiment and basis for the implementation of the administrative jurisdiction of Ukraine in the space of open sea. But the fact that, with regard to sea spaces, the administrative jurisdiction of the state through the exercise of powers of the specially authorized state bodies extends far beyond its land territory, inland waters and territorial sea, is manifested. It is noted that certain directions of state administrative influence on social relations that arise in coastal waters of Ukraine, especially in the exclusive (maritime) economic zone, require urgent normative works and development of a plan of measures for tax support of energy production by using water, currents and wind.

Key words: administrative coercion, administrative warning, administrative discontinuance, administrative liability, coastal waters, internal waters of Ukraine, territorial sea of Ukraine, an exclusive (maritime) economic zone of Ukraine, administrative jurisdiction.

 

Текст статті:

УДК 342.951

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ УКРАЇНИ

 

Статтю присвячено дослідженню заходів адміністративного примусу (адміністративного попередження, адміністративного припинення та адміністративної відповідальності), що здійснюються у внутрішніх водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України. Проведено класифікацію цих заходів, а також суб’єктів, на які покладене здійснення відповідних повноважень з їх застосування. Зазначається, що окремі напрями державного управлінського впливу на суспільні відносини, що виникають у прибережних водах України, особливо у виключній (морській) економічній зоні, потребують невідкладних нормотворчих робіт та розробки плану заходів щодо податкового підтримання виробництва енергії шляхом використання води, течій і вітру.

Ключові слова: адміністративний примус, адміністративне попередження, адміністративне припинення, адміністративна відповідальність, прибережні води, внутрішні води України, територіальне море України, виключна (морська) економічна зона України, адміністративна юрисдикція.

 

Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine. – Article.

The article is devoted to the investigation of measures of administrative coercion (administrative warning, administrative discontinuance and administrative penalty), which are carried out in inland waters, territorial sea and exclusive (maritime) economic zone of Ukraine. The classification of these measures, as well as subjects, which are entrusted with the implementation of the respective proxies for their application, has been carried out. It is noted that certain directions of state administrative influence on social relations that arise in coastal waters of Ukraine, especially in the exclusive (maritime) economic zone, require urgent normative works and development of a plan of measures for tax support of energy production by using water, currents and wind.

Keywords: administrative coercion, administrative warning, administrative discontinuance, administrative liability, coastal waters, internal waters of Ukraine, territorial sea of Ukraine, an exclusive (maritime) economic zone of Ukraine, administrative jurisdiction.

 

Административное принуждение в прибрежных водах Украины. – Статья.

Статья посвящена исследованию мер административного принуждения (административного предупреждения, административного пресечения и административной ответственности), осуществляемых во внутренних водах, территориальном море и исключительной (морской) экономической зоне Украины. Проведена классификация этих мер, а также субъектов, на которых возложено осуществление соответствующих полномочий по их применению. Отмечается, что отдельные направления государственного управленческого воздействия на общественные отношения, возникающие в прибрежных водах Украины, особенно в исключительной (морской) экономической зоне, требуют проведения безотлагательных нормативных работ и разработки плана мероприятий по налоговой поддержке производства энергии путем использования воды, течений и ветра.

Ключевые слова: административное принуждение, административное предупреждение, административное пресечение, административная ответственность наказание, прибрежные воды, внутренние воды Украины, территориальное море Украины, исключительная (морская) экономическая зона Украины, административная юрисдикция.

 

Прибережні води будь-якої держави є вагомим фактором її успішного розвитку та економічної стабільності. Невипадково саме на узбережжях океанів, морів та великих судноплавних рік виникали первісні міста та держави (цивілізація майя, Месопотамія, Стародавня Греція, Римська Імперія, Єгипет тощо). Життєзабезпечення населення давніх та сучасних прибережних агломерацій напряму пов’язане з їх розташуванням поблизу морських та річкових торговельних шляхів, які є запорукою їх більш прогресивного розвитку в порівнянні з тими поселеннями, що не мали виходу до водних комунікацій. З часом цей системоутворюючий вплив поширився углиб країн, проте до сьогодні саме прибережні регіони держав займають лідируючі позиції у сфері оновлення та вдосконалення законодавства у сфері використання водних просторів, морського та річкового транспорту, практики його застосування і запозичення позитивного досвіду зарубіжних держав у вітчизняну практику. В Україні наочним прикладом цієї тези є те, що ініціативи стосовно реформування морської галузі країни та удосконалення її правового забезпечення висловлюються саме у приморському Одеському регіоні (Ківалов, 2017а, б; Ківалов, 2016).

Завдячуючи близькому розташуванню до суходолу, саме у прибережних водах здійснюється найбільший обсяг прав прибережної держави щодо здійснення публічного управління. Так, на внутрішні води і територіальне море поширюється суверенітет та юрисдикція прибережної держави в повному обсязі, вони належать до її державної території, але у останньому, зважаючи на ч. 3 ст. 2 Конвенції ООН з морського права 1982 р. (далі – UNCLOS’82), суверенітет здійснюється….

….. Поряд із цим, адміністративно-правовий примус має окремі, лише йому притаманні, особливості: регулюється нормами адміністративного права, яке передбачає види, підстави, порядок їх застосування; застосовується не лише до індивідуальних, але й до колективних осіб; має багато суб’єктів; здійснюється в рамках позаслужбового підпорядкування, при відсутності організаційного підпорядкування між сторонами (Ківалов, Біла, 2002). Ці ознаки є характерними також і процесові….

ЛІТЕРАТУРА

Ківалов, С.В. (2017а). Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики. Lex Portus, 1, 5-21; Ківалов, С.В. (2017б). Адміністрація морських портів України: чи не зайва структура? Lex Portus, 2, 5-20; Кивалов, С.В. (2016). Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации. Lex Portus, 1, 5-23.

Ківалов, С.В., Біла, Л.Р. (2002). Адміністративне право України. Одеса: Юрид. л-ра.

Конвенция по морскому праву 1982. (Организация Объединенных Наций). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_057/print1513354394470931˃ (2018, январь, 2018).

…..

REFERENCES

Kivalov, S.V. (2017a). Portovi zbory v Ukraini: poshuk optymalnoi modeli konkurentnoi taryfnoi polityky [Harbour dues in Ukraine: a search of an optimum model of competition tariff policy]. Lex Portus. [Lex Portus], no. 1, 5-21. [in Ukrainian]; Kivalov, S.V. (2017b). Administratsiia morskykh portiv Ukrainy: chy ne zaiva struktura? [Administration of sea ports of Ukraine: whether or not the structure is superfluous?]. Lex Portus. [Lex Portus], no. 2, 5-20. [in Ukrainian]; Kivalov, S.V. (2016). Svobodnye jekonomicheskie zony v Odesskom regione: tradicii i novacii [Free economic zones in the odesa region: traditions and innovations]. Lex Portus. [Lex Portus], no. 1, 5-23. [in Russian].

Kivalov, S.V., Bila, L.R. (2002). Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine]. Оdesa. [in Ukrainian].

Konvencija po morskomu pravu 1982 (Organizacija Ob’edinennyh Nacij) [Convention on the Law of the Sea 1982 (United Nations)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Russian]. (2018, January, 02).

…..

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

Відповідальний секретар журналу – д.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

(096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
info@lexportus.net.ua

Ми знаходимося