Tuesday, 05 July 2022

Oleksandr Bignyak*

Virtual organizations in the context of eurointegration

View full text

Suggested citation:

Bignyak O. (2018). Virtual organizations in the context of eurointegration. Lex Portus, no. 4, 35-46. https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2018.3

*Oleksandr Bignyak, PhD in Law, Associate professor, Associate professor of the Department of Intellectual Property and Corporate Law of the National University “Odessa Academy of Law” (Odessa, Ukraine)

 

ABSTRACT

The realization of the European integration aspirations of Ukraine requires, among other things, the appropriate legal framework, which is impossible without a proper theoretical substantiation. Integration processes in general and in the field of law, in particular, necessitate a coherent understanding of such basic concepts as “integra­tion”, “integration right”, etc., as well as the diligent attention of researchers to legal phenomena that have emerged and evolve under the new conditions of integration processes. Of particular interest are the legal phe­nomena associated with the information society and information technol­ogies, which, by their very nature, are a prerequisite, a means of securing or the result of integration processes (in particular, such as “virtual organ­izations”, startups, etc.). The article deals with the legal problems of the existence of the phenomenon of “quasi-corporations”, which are becoming widespread in the information society in the conditions of integration processes. It is suggested to understand that quasi-corporations are “virtual organizations” and similar phenomena (startup, etc.). It is analyzed the concepts and types of virtual organizations. It is drawn attention to the lack of legal framework for quasi-corporations in national law. The analysis of national law shows that the organizational forms that exist at present are not always suitable for responding to the challenges of the information society, and therefore new organizational forms (in par­ticular, virtual organizations) are emerging, more adapted to the realities of the present. It is concluded that the principles of legal regulation in the relevant field in the context of integration processes should be determined by international agreements, which are part of the integration (integrative) law.

Key words: quasi-corporations, virtual organizations, eurointegration, virtual offices.

 

REFERENCES

Hoshchynskyi, A. (2009). Virtualni klastery yak obiekty intehrovanoho marketynhovoho upravlinnia [Virtual clusters as objects of integrated marketing management]. Marketynh v Ukraini [Marketing in Ukraine], no. 2, 47-50. [in Ukrainian].

Intehratsiia [Integration]. Wikipedia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ Інтеграція [in Ukrainian].

Lalu, F. (2017). Kompanii maibutnoho [Companies of the future]. Kh.: Klub simeinoho dozvillia. [in Ukrainian].

Pleskach, V.L., Zatonatska, T.H. (2007). Elektronna komertsiia [Electronic commerce]. K.: Znannia. [in Ukrainian].

Polozhennia pro Ukrainskyi natsionalnyi hrid (UNH) [Regulation on the Ukrainian National Grid (UNG)]. Retrieved from http://ung.in.ua/dokuments [in Ukrainian].

Sidorenko, S. Novye napravlenija v razvitii mashinostroitel’nyh predprijatij [New directions in the development of machine-building enterprises]. Retrieved from URI.: http://www.nestu.ru [in Russian].

Strizhkova, A.V. (2016). Hospodarsko-pravovi oznaky virtualnykh orhanizatsii Grid [Economic and legal features of virtual organizations Grid].  Porivnialno-analitychne pravo [Comparative and Analytical Law],  no.

1, 137-140. Retrieved from http://pap.in.ua/1_2016/ 40.pdf [in Ukrainian].

Virtualni korporatsii [Virtual corporations]. Refy.ru. Retrieved from http://refy.ru/62/ 230234-v-rtualn-korporac-yi.html [in Ukrainian].

Virtualnyi ofis: perevahy ta nedoliky [“Virtual office”: advantages and disadvantages]. Ua-referat.com. Retrieved from http://ua-referat.com [in Ukrainian].

Voynikanis, E.A. (2013). Pravo intellektualnoy sobstvennosti v tsifrovuyu epohu: para­digma balansa i gibkosti [Intellectual property law in digital age: paradigm of balance and flexibility]. М.: “Yurisprudentsiya” Publ. [in Russian].

 

Бігняк О. В. Віртуальні організації в умовах євроінтеграції. – Стаття.

У статті розглядаються правові проблеми існування явища "квазікорпорації", які широко поширені в інформаційному суспільстві в контексті інтеграційних процесів. Пропонується розуміти, що квазікорпорації - це "віртуальні організації" та подібні явища. Проаналізовано поняття та види віртуальних організацій. Віртуальні організації виникають як пристосування бізнесу до умов постіндустріального суспільства, яке існує у реаліях цифрового середовища, коли керівники організацій починають розуміти, що й бізнес розвиватиметься тільки тоді, коли діяльність організації буде міцно пов'язана з сучасними технологіями, зокрема з Інтернетом. При цьому створення і діяльність віртуальних організацій тісно пов’язана з формуванням і розвитком ще одного породження ІТ – мережевої економіки, яку називають також цифровою економікою, або Інтернет-економікою. Термін «віртуальна організація» використовують у двоякому сенсі. У абстрактному значенні віртуальна організація означає найбільш передову і ефективну форму побудови організації, що є найкращою з погляду наявних технічних і нових економічних умов. У конкретнішому сенсі, віртуальна організація передбачає мережеву, комп᾽ютерно-опосредковану структуру компанії, що складається з неоднорідних частин, розміщених у різних місцях. У деяких роботах віртуальні організації, або підприємства позначають іншими термінами: «мережеві організації», «віртуальні підприємства» тощо. Зазвичай, йдеться про мережі партнерів (підприємств, організацій, окремих колективах, які спільно здійснюють діяльність з розробки, вироблення й збуту певної продукції, надання послуг різноманітного характеру. Здійснюються також спроби дати визначення віртуальних організацій і правниками. Так, віртуальні організації визначаються як існуючі у віртуальному просторі суб’єкти господарської діяльності, до складу яких входять фізичні та юридичні особи, що мають внутрішню структуру, розподіл обов’язків і регламентацію взаємовідносин між учасниками. Ключовою особливістю віртуального підприємства називають при цьому те, що основою об᾽єднання фізичних і юридичних осіб є сучасні інформаційні або комунікаційні технології . Як здається, запропоноване визначення не можна назвати вдалим, оскільки воно мало чим відрізняється від визначення реальної організації.

Ключові слова: квазікорпорації, віртуальні організації, євроінтеграція, віртуальні офіси.

 

Бигняк А. В. Виртуальные организации в условиях евроинтеграции. – Статья.

В статье рассматриваются правовые проблемы существования явления “квазикорпорации”, которые широко распространены в информационном обществе в контексте интеграционных процессов. Предлагается понимать, что квазикорпорации - это “виртуальные организации” и подобные явления. Проанализированы понятия и виды виртуальных организаций. Статья привлекает внимание отсутствие законодательной базы квазикорпораций в национальном законодательстве. Сделан вывод, что правовое регулирование соответствующего поля в контексте интеграционных процессов должно определяться международными соглашениями, которые являются частью интеграционного (интегративного) права.

Ключевые слова: квазикорпорации, виртуальные организации, евроинтеграция, виртуальные офисы.

Editorial Board Address

Ukraine, Odesa, Fontanska Doroga, 23
National University “Odessa Academy of Law”,
Department of Maritime and Customs Law

fb

info@lexportus.net.ua