Thursday, 26 May 2022

Федотов О. П.

Правові основи проведення спеціальних операцій у сфері державної митної справи

Oleksii Fedotov*

The Legal Basis for Conducting of Special Operations in the Sphere of State Customs Affairs

View full text

Suggested citation:

Федотов, О.П. (2018). Правові основи проведення спеціальних операцій у сфері державної митної справи. Lex Portus, 3, 84-105. https://doi.org/10.26886/2524-101X.3.2018.6

Fedotov, O.P. (2018). Pravovi osnovy provedennia spetsialnykh operatsii u sferi derzhavnoi mytnoi spravy [The legal basis for conducting of special operations in the sphere of state customs affairs]. Lex Portus, no. 3, 84-105. https://doi.org/10.26886/2524-101X.3.2018.6 [in Ukrainian].

*Oleksii Fedotov. Doctor of Law Science, Docent, Professor of the Department of Constitutional Law and Public Administration, International Humanitarian University (Odessa, Ukraine)

 

ABSTRACT

The article describes the content and essence of organizational and practical measures within the framework of special operations in the field of the state customs affairs. The historiography of the assignment of functional authority to the customs offices of the State Fiscal Service of Ukraine as to the implementation of the organizational and practical measures within the framework of the special operations in the field of the state customs affairs is investigated. On the basis of the analysis of the current legislation of Ukraine on the issues of the state customs affairs, an algorithm of carrying out of the special operations in the field of the state customs affairs is defined: operations «Excise duty» and operations «Border». It was established that the cooperation mechanism at the local level between the appropriate structural subdivisions of the head departments of the State Fiscal Service of Ukraine in the regions and the structural subdivisions of the customs offices of the State Fiscal Service of Ukraine in the field of detecting criminal and other violations in the tax or customs spheres is not adequately adapted to the legal requirements of the present. The author concludes that due to the specific character of the organizational and practical measures within the framework of carrying out of special operations in the field of the state customs affairs, the legal regulation of the specified issue requires a substantial revision of the legislation of Ukraine on issues of the state customs affairs.

Key words: cooperation, state customs affairs, customs office of State Fiscal Service of Ukraine, organizational and practical measures, special operation.

 

REFERENCES

Lyst № 1292/7/99-99-18-02-02-17 pro zaluchennia fakhivtsiv mytnyts do pidhotovky normatyvno-pravovykh aktiv 2018 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy) [Letter No. 1292/7 / 99-99-18-02-02-17 on the involvement of customs specialists in the preparation of legal acts 2018 (State Fiscal Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Lyst № 25111/0/1-18 2018 (Departament dokumentoobihu ta kontroliu Sekretariatu Kabinetu Ministriv Ukrainy) [Letter No. 25111/0 / 1-18 2018 (Department of Documentation and Control of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Lyst № 6062/15-70-20-20-03shchodo dopovidnoi zapysky nachalnyku Odeskoi mytnytsi DFS Marushevskii Yu.L. 2016 (Odeska mytnytsia Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy) [Letter No. 6062 / 15-70-20-20-03 on a memorandum to the head of Odessa Customs DFS Marushevskaya Yu.L. 2016 (Odesa Customs of the State Fiscal Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Lyst № 978/7-99-99-20-01-02-17 pro optymizatsiiu zvitnosti 2018 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy) [Letter No. 978 / 7-99-99-20-01-02-17 on Optimization of Reporting 2018 (State Fiscal Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Lyst pro napravlennia analitychnoi dovidky (Analitychna dovidka pro okremi aspekty obstanovky na derzhavnomu kordoni u period z 17 po 23 hrudnia 2016 roku № 51/2016 2017 (Upravlinnia analizu ryzykiv Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy) [Letter of reference of the analytical reference (Analytical reference about certain aspects of the situation at the state border in the period from 17 to 23 December 2016, № 51/2016 2017 (Office of Risk Analysis of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Lyst pro rezultaty provedennia operatsii «Rubizh-2018» za 5 misiatsiv 2018 roku 2018 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy) [Letter on the results of the "Rubizh-2018" operation for 5 months 2018 2018 (State Fiscal Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy 2002 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Customs Code of Ukraine 2002 (Verkhovna Rada of Ukraine)] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 38-39, 288. (Expired). [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy 2012 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Customs Code of Ukraine 2012 (Verkhovna Rada of Ukraine)] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 44-48, 552. [in Ukrainian].

Nakaz pro funktsionalni povnovazhennia strukturnykh pidrozdiliv terytorialnykh orhaniv Mindokhodiv 2013 (Ministerstvo dokhodiv i zboriv Ukrainy). [Order on functional competences of structural units of territorial bodies of Ministry of Internal Affairs 2013 (Ministry of Income and Collections of Ukraine)]. (Expired). [in Ukrainian].

Nakaz pro funktsionalni povnovazhennia strukturnykh pidrozdiliv terytorialnykh orhaniv DFS 2015 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy). [Order on functional competences of structural divisions of territorial bodies of DFS 2015 (State Fiscal Service of Ukraine)]. (Expired). [in Ukrainian].

Nakaz pro funktsionalni povnovazhennia strukturnykh pidrozdiliv terytorialnykh orhaniv DFS 2016 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy). [Order on functional competences of structural divisions of territorial bodies of DFS 2016 (State fiscal service of Ukraine)]. (Expired). [in Ukrainian].

Nakaz pro poriadok orhanizatsii provedennia spetsialnykh zakhodiv i spetsialnykh mytnykh operatsii 2009 (Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy) [Order on the procedure for holding special events and special customs operations 2009 (State Customs Service of Ukraine)]. (Expired). [in Ukrainian].

Nakaz pro provedennia operatsii Rubizh-2015 2015 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy). [Order on carrying out Operation “Frontier 2015” 2015 (State Fiscal Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Nakaz pro provedennia operatsii “Rubizh-2017” 2016 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy). [Order on conducting Operation “Frontier 2017” 2016 (State fiscal service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Nakaz pro provedennia operatsii Rubizh-2018 2017 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy). [Order for the Operation “Frontier 2018” 2017 (State Fiscal Service of Ukraine).]. [in Ukrainian].

Nakaz pro zaprovadzhennia operatsii «Lehalnyi tovar» 2014 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy) [Order on the introduction of Operation Legal Goods 2014 (State Fiscal Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverdzhennia Planu diialnosti Ministerstva finansiv Ukrainy z pidhotovky proektiv rehuliatornykh aktiv na 2018 rik 2017 (Ministerstvo finansiv Ukrainy) [Order on approval of the Activity Plan of the Ministry of Finance of Ukraine for the preparation of draft regulatory acts for 2018 2017 (Ministry of Finance of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu i provedennia pidrozdilamy mytnoi varty Derzhmytsluzhby Ukrainy operatyvnykh zakhodiv pid chas povsiakdennoi sluzhby, a takozh spetsialnykh mytnykh operatsii z vyiavlennia, poperedzhennia y prypynennia kontrabandy ta porushen mytnykh pravyl 2001 (Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy) [Ordinance on approval of the Regulation on the organization and conduct of operational units during the day-to-day operation of the State Customs Service of Ukraine, as well as special customs operations on detecting, preventing and stopping smuggling and violations of customs rules 2001 (State Customs Service of Ukraine)]. (Expired). [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverdzhennia Tymchasovoho polozhennia pro orhanizatsiiu i provedennia pidrozdilamy po borotbi z kontrabandoiu ta inshymy pidrozdilamy Derzhmytsluzhby Ukrainy spetsialnykh operatsii (operatyvno-sluzhbovykh dii) po vyiavlenniu, poperedzhenniu ta prypynenniu kontrabandy 1997 (Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy) [Order on the approval of the Provisional Regulations on the organization and conduct of special operations (operations and operations) units for the fight against smuggling and other units of the State Customs Service of Ukraine for the detection, prevention and suppression of smuggling 1997 (State Customs Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Nakaz pro vnesennia zmin do nakaziv DFS vid 21.08.2015 № 628 ta vid 30.11.2015 № 957 2016 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy) [Order amending the DFS orders dated August 21, 2015, No. 628 and dated November 30, 2015, No. 957 2016 (State fiscal service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy 2010 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Tax Code of Ukraine 2010 (Verkhovna Rada of Ukraine)] Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 92, 1, 3248. [in Ukrainian].

Postanova pro pytannia protydii nezakonnomu peremishchenniu tovariv cherez derzhavnyi kordon Ukrainy 2016 (Kabinet Ministriv Ukrainy) [Resolution on the issue of counteraction to the illegal movement of goods across the state border of Ukraine 2016 (Cabinet of Ministers of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 47, 1707. (Expired). [in Ukrainian].

Postanova pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu shchodo stvorennia umov dlia unemozhlyvlennia ukhylennia vid splaty mytnykh platezhiv 2018 (Kabinet Ministriv Ukrainy) [Resolution on the implementation of the pilot project on creation of conditions for the avoidance of payment of customs payments 2018 (Cabinet of Ministers of Ukraine)]. Uriadovyi kur’ier [The Government Courier] (2018, June, 21), 116. [in Ukrainian].

Postanova pro stvorennia mytnoi varty 1996 (Kabinet Ministriv Ukrainy) [Regulation on the establishment of a customs guard 1996 (Cabinet of Ministers of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 2008, 46, 1522. [in Ukrainian].

Postanova pro vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy 2018 (Kabinet Ministriv Ukrainy). [The Resolution on the recognition as invalid of certain decrees of the Cabinet of Ministers of Ukraine 2018 (Cabinet of Ministers of Ukraine)] Uriadovyi kur’ier [The Government Courier] (2018, June, 21), 116. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia pro provedennia operatsii «Aktsyz-2015» 2015 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy) [Orders for the operation "Excise 2015" 2015 (State Fiscal Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia pro provedennia operatsii «Aktsyz-2016» 2015 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy) [Orders for the operation "Excise 2016" 2015 (State Fiscal Service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia pro provedennia operatsii «Aktsyz-2017» 2016 (Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy) [The order on the operation "Excise 2017" 2016 (State fiscal service of Ukraine)]. [in Ukrainian].

Fedotov, O.P. (2005). Orhanizatsiino-pravova diialnist pidrozdiliv operatyvnoho reahuvannia mytnoi varty na vodnomu prostori [Organizational and legal activities of the units of the operational response of the customs guard in the water area]. Mytna sprava [Customs business], 4, 19-24. [in Ukrainian].

 

Федотов О. П. Правові основи проведення спеціальних операцій у сфері державної митної справи. – Стаття.

У статті розкрито зміст та сутність організаційно-практичних заходів у рамках спеціальних операцій у сфері державної митної справи. Досліджено історіографію закріплення за митницями ДФС України функціональних повноважень щодо реалізації організаційно-практичних заходів у рамках спеціальних операцій у сфері державної митної справи. Автор робить висновок, що у зв’язку зі специфікою організаційно-практичних заходів у рамках проведення спеціальних операцій у сфері державної митної справи, правове регулювання зазначеного питання потребує суттєвого доопрацювання законодавства України з питань державної митної справи.

Ключові слова: взаємодія, державна митна справа, митниця ДФС України, організаційно-практичні заходи, спеціальна операція.

 

Федотов А. П. Правовые основы проведения специальных операций в сфере государственной таможенного дела. – Статья.

В статье раскрыты содержание и сущность организационно-практических мероприятий в рамках специальных операций в сфере государственного таможенного дела. Исследована историография закрепления за таможнями ГФС Украины функциональных полномочий по реализации организационно-практических мероприятий в рамках специальных операций в сфере государственного таможенного дела. Автор делает вывод, что в связи со спецификой организационно-практических мероприятий в рамках проведения специальных операций в сфере государственного таможенного дела, правовое регулирование данного вопроса требует существенной доработки законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела.

Ключевые слова: взаимодействие, государственное таможенное дело, таможня ГФС Украины, организационно-практические мероприятия, специальная операция.

Editorial Board Address

Ukraine, Odesa, Fontanska Doroga, 23
National University “Odessa Academy of Law”,
Department of Maritime and Customs Law

fb

info@lexportus.net.ua