Tuesday, 05 July 2022

Чернявська О. М.

Провадження у справах про порушення митних правил: аналіз напрямів сучасних правничих досліджень

Oksana Cherniavska*

Proceedings in Disputes Relating to Customs Rules: Analysis of Directions of Modern Government Studies

View full text

Suggested citation:

Чернявська, О.М. (2018). Провадження у справах про порушення митних правил: аналіз напрямів сучасних правничих досліджень. Lex Portus, 3, 143-156. https://doi.org/10.26886/2524-101X.3.2018.10

Cherniavska, O.M. (2018). Provadzhennia u spravakh pro porushennia mytnykh pravyl: analiz napriamiv suchasnykh pravnychykh doslidzhen [Proceedings in disputes relating to customs rules: analysis of directions of modern government studies]. Lex Portus, no. 3, 143-156.  https://doi.org/10.26886/2524-101X.3.2018.10 [in Ukrainian].

*Oksana Cherniavska.  Deputy Head of the Customs Post “Odesa-Central” of Odesa customs of the State Fiscal Service of Ukraine (1, Customs square, Odessa, Ukraine).

 

ABSTRACT

The article focuses on the modern areas of law research in the area of proceedings in cases of violation of customs rules. Updating of customs legislation causes changes in the specifics of such studies and gives a powerful impulse to their actualization in modern conditions. The author observes that at present law science has received a considerable amount of theoretical developments in the field of cases of violations of customs rules, which are grounded in the fundamental classical development of administrative and customs law, take into account the updating of customs legislation, but still leave “open” the separate aspects of this legal institution for further research. The dynamic of Ukrainian customs legislation, the rapid development of scientific research and the formation of a new field of a domestic legal science – the customs law, as well as the increased urgency of counteracting violations of customs rules and ensuring the effectiveness of procedural legislation in the area of prosecution of the perpetrators, caused the attention of scientists to the problematic aspects proceedings in cases of violation of customs rules. The author notes that today the study of such an element of the proceedings in disputes about the violation of customs rules as evidence is one of the most urgent in the science of administrative and customs law, and with its subsequent study and theoretical development should take into account the scientific achievements of all procedural branches of law and legislation, since the issue of evidence is conducive to establishing whether or not there is a violation of customs rules, the guilt of a person in his deed and other circumstances of importance for the correct resolution of a case. 

Key words: proceedings, evidence, proceedings in cases of violation of customs rules, legal research, customs law, administrative law.

 

REFERENCES

Andreeva, E.I., Metel’kov, S.N., Begisheva, I.V. (2010). O pravovom regulirovanii tamozhennoj jekspertizy v tamozhennom sojuze [On the legal regulation of customs examination in the customs union]. Biznes v zakone [Business in law], no. 4, 36-40. [in Russian].

Batanova, L.O. (2014a). Administratyvni stiahnennia za porushennia mytnykh pravyl: problemy zastosuvannia [Administrative penalties for violation of customs rules: problems of application]. Mytna sprava [Customs business], no. 1, 42-47. [in Ukrainian].

Batanova, L.O. (2014b). Pidstavy ta poriadok administratyvnoho zatrymannia za porushennia mytnykh pravyl: problemy pravovoho rehuliuvannia [The grounds and procedure for administrative detention for violation of customs rules: problems of legal regulation]. Pravo i suspilstvo [Law and Society], no. 4, 131-136. [in Ukrainian].

Batanova, L.O. (2014c). Poniattia provadzhennia u spravakh pro porushennia mytnykh pravyl: problemy vyznachennia normatyvnoho zmistu [The concept of proceedings in cases of violation of customs rules: the problem of defining normative content]. Visnyk Chernivetskoho fakultetu Natsionalnoho universytetu “Odeska yurydychna akademiia” [Bulletin of the Chernivtsi Faculty of the National University “Odessa Law Academy”], no. 1, 43-52. [in Ukrainian].

Cheskidova, S.A. (2013). Stadii administrativno-deliktnogo proizvodstva po delam o narushenii tamozhennyh pravil [The stages of administrative and delinquent proceedings on violations of customs rules]. Vestnik Juzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo [Bulletin of the South Ural State University], 13, 3, 101-103. [in Russian].

Dorohykh, V. (2014). Porushennia mytnykh pravyl [Violation of customs rules]. Yurydychnyi visnyk [Law Herald], no. 3, 180-184. [in Ukrainian].

Duzhenko, S.A. (2016). Provadzhennia u spravakh pro porushennia mytnykh pravyl [Proceedings in cases of violation of customs rules]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Duzhenko, S.A. (2014). Dokazy yak vazhlyvyi element provadzhennia u spravakh pro porushennia mytnykh pravyl [Evidence as an Important Element in the Case of Violation of Customs Rules]. Visnyk AMSU. Pravo [Herald of AMSU. Law], no. 1(12), 167-170. [in Ukrainian].

Hodiak, A.I. (2015). Osoblyvosti provadzhennia v spravakh pro porushennia mytnykh pravyl v sudi pershoi instantsii [Features of proceedings in cases of violation of customs rules in the court of first instance]. Mytna sprava [Customs business], no. 3, 49-54. [in Ukrainian].

Hrianka, H.V. (2012). Pravovi zasady administratyvnoi vidpovidalnosti za porushennia mytnykh pravyl [Legal basis of administrative responsibility for violation of customs rules]. Pravo i suspilstvo [Law and Society], no. 6, 102-108. [in Ukrainian].

Karpenko, H.L. (2012). Osoblyvosti provedennia ekspertyzy zghidno z novym mytnym zakonodavstvom [Features of expert examination in accordance with the new customs legislation]. Mytna sprava [Customs business], no. 6, 69-75. [in Ukrainian].

Karpenko, H.L. (2014). Mistse ta rol Metodychnykh rekomendatsii shchodo zastosuvannia foto-, videoaparatury pid chas provedennia ohliadu ta pereohliadu tovariv ta transportnykh zasobiv v systemi rehuliuvannia mytnykh vidnosyn [The place and role of methodical recommendations on the use of photo and video equipment during the review and re-examination of goods and vehicles in the system of customs regulation]. Mytna sprava [Customs business], no. 6, 72-76. [in Ukrainian].

Karpenko, H. (2016). Zmist i zavdannia ekspertyzy v mytnii spravi: aspekty diialnosti [The content and tasks of the examination in the customs business: aspects of activity]. Yurydychnyi visnyk [Law Herald], no. 1, 98-102. [in Ukrainian].

Karpenko, H.L. (2017). Orhanizatsiino-pravovyi mekhanizm mytnykh ekspertyz [The organizational and legal mechanism of customs examinations]. Lex Portus [Lex Portus], no. 6, 105-111. [in Ukrainian].

Kobzar’-Frolova, M.N. (2017). Osobennosti privlechenija k administrativnoj otvetstvennosti za pravonarushenija v sfere tamozhennogo dela (narushenie tamozhennyh pravil) [Features of bringing to administrative responsibility for offenses in the sphere of customs (violation of customs rules)]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo [Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after. N.I. Lobachevsky], no. 5, 109-118. [in Russian].

Kravets, M.O. (2014a). Kvalifikatsiia porushen mytnykh pravyl: protsesualnyi aspect [Qualification of violations of customs rules: procedural aspect]. Pravo i suspilstvo [Law and Society], no. 1-2, 192-196. [in Ukrainian].

Kravets, M.O. (2014b). Osoblyvosti administratyvno-pravovoi kvalifikatsii porushen mytnykh pravyl, shcho posiahaiut na poriadok prokhodzhennia v zonakh (korydorakh) sproshchenoho mytnoho kontroliu [Features of administrative-legal qualification of violations of customs rules, which infringe on the order of passing in zones (corridors) of simplified customs control.]. Pravo ta derzhavne upravlinnia [Law and Public Administration], no. 4(17), 38-42. [in Ukrainian].

Kravets, M. (2014c). Porushennia mytnykh pravyl u strukturi mytnykh pravoporushen [Violation of customs rules in the structure of customs offenses]. Yurydychnyi visnyk [Law Herald], no. 2, 110-116. [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy 1991 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Customs Code of Ukraine 1991 (Verkhovna Rada of Ukraine)] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 1992, 16, 203. [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy 2002 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Customs Code of Ukraine 2002 (Verkhovna Rada of Ukraine)] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 38-39, 288. [in Ukrainian].

Mytnyi kodeks Ukrainy 2012 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Customs Code of Ukraine 2012 (Verkhovna Rada of Ukraine)] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 44-48, 552. [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyi komentar do Mytnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary on the Customs Code of Ukraine] (2012). K.: DNNU “Akad. fin. upravlinnia”, 3. [in Ukrainian].

Odeski mytnyky zavadyly nezakonnomu peremishchenniu kulturnykh tsinnostei [Odessa customs officers prevented the illegal movement of cultural property]. 14.06.2018. Ofitsiinyi portal Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Official portal of the State fiscal service of Ukraine]. Retrieved from http://sfs.gov.ua/media-tsentr/mitni-novini/340615.html [in Ukrainian].

Sirko, B.P. (2014). Osoblyvosti porushennia administratyvnoi spravy orhanamy prokuratury za faktom porushennia mytnykh pravyl [Peculiarities of violation of administrative proceedings by the prosecutor’s office on the fact of violation of customs rules]. Pravo ta derzhavne upravlinnia [Law and public administration], no. 4(17), 59-62. [in Ukrainian].

Zagorul’ko, M.E. (2015). Mery obespechenija proizvodstva po delam ob administrativnyh pravonarushenijah v dejatel’nosti tamozhennyh organov: mesto i znachenie [Measures to ensure the production of administrative offenses in the activities of customs authorities: place and meaning]. Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyj universitet upravlenija) [Bulletin of the University (State University of Management)], no. 7, 216-220. [in Russian].

 

Чернявська О. М. Провадження у справах про порушення митних правил: аналіз напрямів сучасних правничих досліджень. – Стаття.

У статті висвітлюються сучасні напрями правничих досліджень у сфері провадження у справах про порушення митних правил. Оновлення митного законодавства обумовлює зміни у специфіці таких досліджень та надає потужного імпульсу до їх актуалізації в сучасних умовах. Автор зауважує, що на теперішній час правнича наука отримала значний масив теоретичних розробок у царині провадження у справах про порушення митних правил, що мають своїм підґрунтям фундаментальні класичні розробки адміністративного та митного права, враховують оновлення митного законодавства, але все ж залишають окремі аспекти цього правового інституту “відкритими” для подальших досліджень.

Ключові слова: провадження, докази, провадження у справах про порушення митних правил, правничі дослідження, митне право, адміністративне право.

  

Чернявская О. М. Производство по делам о нарушении таможенных правил: анализ направлений современных правовых исследований. – Статья.

В статье освещаются современные направления правовых исследований в сфере производства по делам о нарушении таможенных правил. Обновление таможенного законодательства обусловливает изменения в специфике таких исследований и в современных условиях дает импульс к их актуализации. Автор отмечает, что в настоящее время юридическая наука получила значительный массив теоретических разработок в сфере производства по делам о нарушении таможенных правил, основівающихся на фундаментальных классических разработках административного и таможенного права, учитывающих обновления таможенного законодательства, но все же оставляющих отдельные аспекты этого правового института “открытыми” для дальнейших исследований.

Ключевые слова: производство, доказательства, производство по делам о нарушении таможенных правил, правовые исследования, таможенное право, административное право.

Editorial Board Address

Ukraine, Odesa, Fontanska Doroga, 23
National University “Odessa Academy of Law”,
Department of Maritime and Customs Law

fb

info@lexportus.net.ua