Thursday, 26 May 2022

Аверочкіна Т. В.

Концептуальні основи адміністративної юрисдикції України у прибережних водних просторах

Tetiana Averochkina*

The conceptual bases of the administrative jurisdiction of Ukraine in coastal water spaces

View full text

Suggested citation:

Аверочкіна, Т.В. (2018). Концептуальні основи адміністративної юрисдикції України у прибережних водних просторах. Lex Portus, 4, 47-66. https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2018.4

Averochkina, T.V. (2018). Kontseptualni osnovy administratyvnoi yurysdyktsii Ukrainy u pryberezhnykh vodnykh prostorakh [The conceptual bases of the administrative jurisdiction of Ukraine in coastal water spaces]. Lex Portus, no. 4, 47-66. https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2018.4 [in Ukrainian].

*Tetiana Averochkina, PhD in Law, Head of the laboratory of the Department of Maritime and Customs Law of National University “Odessa Academy of Law”, Senior Researcher, Assistant Professor (Odessa, Ukraine)

 

ABSTRACT

The article investigates the main principles of implementation of administrative jurisdiction of Ukraine in coastal water areas.  It is stressed that the basis for such jurisdiction is either the sovereignty of the state or its sovereign rights, recognized and enshrined in international agreements. Based on the norms of the United Nations Convention on the Law of Sea 1982, as well as the practice of implementing its norms, the possibility of identifying the categories of «administrative jurisdiction» and «jurisdiction» was noted, under the «broad» approach to the interpretation of the categories «jurisdiction» and «public administration». It is proved that the concept of administrative jurisdiction of Ukraine organically combines the general principles of international public and national administrative law in coastal water spaces with the prevailing importance of the latter, which fully apply the sovereignty and the jurisdiction of the coastal state, and the first – in the expanses, in which coastal state exercises only jurisdiction and sovereign rights. Within the framework of the concept, the legal norms belonging to the above-mentioned branches are organically combined and the practice of their application, which allowed identifying gaps and possible directions for the improvement of the national legislation in the area of ​​administrative jurisdiction in the coastal waters in order to fully implement the international obligations assumed by Ukraine, full participation in the circle of the developed sea states of the world and the resolution of urgent issues of the renewal of rights of Ukraine as a coastal state under conditions of the temporary occupation of the Crimean peninsula, coastlines around the Operations of joint forces in Eastern Ukraine by the Russian Federation.

Key words: sovereignty, sovereign rights, jurisdiction, coastal waters, administrative jurisdiction.

 

REFERENCES

Averochkina, T.V. (2012). Do vyznachennia poniattia “iurysdyktsiia” v morskomu pravi [By defining the concept of “jurisdiction” in maritime law.]. Pytannia udoskonalennia metodolohii suchasnoi yurysprudentsii: tezy Druhoi mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi pamiati prof. O.V. Surilova (m. Odesa, 30–31 bereznia 2012 r.). [The issue of improving the methodology of modern jurisprudence: the thesis of the Second International Scientific Conference dedicated to the memory of prof. O.V. Surilov (Odessa, March 30-31, 2012)], 253–255. [in Ukrainian].

Averochkina, T.V. (2015). Koncepcija administrativnoj jurisdikcii gosudarstva v morskih prostranstvah [The concept of administrative jurisdiction of the state in the sea]. Pravovi ta instytutsiini mekhanizmy zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Odesa, 15–16 travnia 2015 r.). [Legal and institutional mechanisms for ensuring sustainable development of Ukraine: materi­als of the International Scientific and Practical Conference (Odessa, May 15-16, 2015)], 1, 478-480. [in Russian].

Averochkina, T.V. (2015). Kontseptsiia administratyvnoi yurysdyktsii u morskykh prostorakh – novyi pohliad na ustoianyi pravovyi instytut [The concept of administra­tive jurisdiction in marine spaces is a new look at a well-established legal institution]. Aktualni pytannia reformuvannia pravovoi systemy Ukrainy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferetsii (m. Dnipropetrovsk, 3–4 lyp. 2015 r.). [Actual Issues of Reforming the Legal System of Ukraine: Materials of the International Scientific and Practical Conference (Dnipropetrovsk, July 3-4, 2015)], 64–67. [in Ukrainian].

Barcic, I.N. (2008). Pokazateli jeffektivnosti gosudarstvennogo upravlenija (sub’ektivnyj vzgljad na mezhdunarodnye standarty) [Indicators of the effectiveness of public administration (a subjective view of international standards)]. Predstavitel’naja vlast’ – XXІ vek [Representative Power – XXI Century], no. 2, 3, 11–15. [in Russian].

Bekjashev, K.A. Suverennye prava [Sovereign rights]. Bol’shaja rossijskaja jenciklopedija [Great Russian Encyclopedia]. Retrieved from https://bigenc.ru/law/text/4171179 [in Russian].

Beljakovich, E.V. (2008). K voprosu o dejstvii pravovyh norm na territorijah so smeshannym pravovym rezhimom [On the issue of the operation of legal norms in territories with a mixed legal regime]. Leningradskij juridicheskij zhurnal [Leningrad Law Journal], no. 4(14), 178–186. [in Russian].

Chernichenko, S.V. (2010). Delim li gosudarstvennyj suverenitet? [Do we share state sovereignty?]. Evrazijskij juridicheskij zhurnal [Eurasian Law Journal], no. 12, 25–31. [in Russian].

Guidance on arrangements between parties to allow for recognition of certificates under Regulation I/10 of the STCW Convention. Retrieved from http://www.imo.org/en/ OurWork/HumanElement/TrainingCertification/Documents/1450.pdf

Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy 1990 ( Verkhovna Rada Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky) [Declaration on State Sovereignty of Ukraine of 1990 (Verkhovna Rada of the Ukrainian Soviet Socialist Republic). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR [Bulletin of the Verkhovna Rada of URSR], 31, 429. [in Ukrainian].

Dodin, E.V., Serafimov, V.V. (2001). Sankcionirovannoe vmeshatel’stvo v sfere torgov­ogo moreplavanija [Authorized intervention in the field of merchant shipping]. Odessa: Juridicheskaja literatura. [in Russian].

Havanova, I.A. (2017). Nalogovaja jurisdikcija: grani vozmozhnogo i otsrochennye riski [Tax jurisdiction: the scope of possible and deferred risks]. Zhurnal rossijskogo prava [Journal of Russian Law], no. 12, 81–91. [in Russian].

Hudolej, D.M. (2011). Suverenitet ili avtonomija? [Sovereignty or autonomy?]. Vestnik Permskogo universiteta [Bulletin of Perm University,], no. 2(12), 48–57. [in Russian].

IMO ship identification number scheme: Resolution A.1078(28) Adopted on 4 December 2013. Retrieved from http://www.gc.noaa.gov/documents/2014/a28-res-1078.pdf

Jessup, Ph. (1956). Transnational law. New Haven: Yale University Press. Retrieved from https://www.questia.com/read/3678332/transnational-law

Kashirkina, A.A. (2009). Doktrinal’nye podhody k sootnosheniju mezhdunarodno-pravovyh i nacional’nyh norm [Doctrinal approaches to the correlation of international legal and national norm]. Zhurnal rossijskogo prava [Journal of Russian Law], no. 6, 3–13. [in Russian].

Kajumova, A.R. (2007). K voprosu o meste jurisdikcii v sisteme mezhdunarodnogo prava [On the issue of the place of jurisdiction in the system of international law]. Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija “Gumanitarnye nauki” [Scientific notes of Kazan State University. Series “Humanities”], no. 149, 6, 316–323. [in Russian].

Khaustova, M.H. (2013). Tendentsii rozvytku prava v umovakh hlobalizatsii [Trends in the development of law in a globalizing world]. Problemy zakonnosti [Problems of Legality], no. 124, 3–15. [in Ukrainian].

Kljuchnikov, Ju.V. (2002). Mezhdunarodnye problemy ustanovlenija predelov dejstvija nacional’no-pravovyh norm [International problems of establishing the limits of nation­al-legal norms]. Moskva. [in Russian].

Kokoshin, A.A. (2006). Real’nyj suverenitet v sovremennoj mikropoliticheskoj sisteme [Real sovereignty in the modern micro-political system]. Moskva. [in Russian].

Konventsiia pro polehshennia mizhnarodnoho morskoho sudnoplavstva 1965 (Mizhnarodna morska orhanizatsiia) [Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (International Maritime Organization)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 2006, 8, 492. [in Ukrainian].

Kormych, B.A. (2017). Hlobalizatsiia administratyvnoho prava ta mytne zakonodavstvo [The Globalization of Administrative Law and the Customs Legislation]. Lex Portus, no. 5, 17–29. [in Ukrainian].

Kuznetsov, S.O., Averochkina T.V. (2011). Morske pravo [Maritime law]. Odesa: Feniks. [in Ukrainian].

Manilski popravky do dodatka do Mizhnarodnoi konventsii pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty (PDNV) 1978 roku 2010 (Mizhnarodna morska orhanizatsiia) [STCW 2010 (Manila Amendments) (International Maritime Organization)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 2012, 24, 940. [in Ukrainian].

Mezhdunarodnaja konvencija po ohrane chelovecheskoj zhizni na more 1974 goda tekst, izmenennyj Protokolom 1988 goda k nej, s popravkami (SOLAS-74) (s izmenenijami na 1 janvarja 2016 goda) (redakcija, dejstvujushhaja s 1 janvarja 2017 goda) (Mezhdunarodnaja morskaja organizacija) [The International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, the text amended by the 1988 Protocol thereto, as amended (SOLAS 74) (as amended on 1 January 2016) (version effective 1 January 2017) (International Maritime Organization)]. Jelektronnyj fond pravovoj i normativno-tehnicheskoj dokumentacii [Electronic fund of legal and normative technical documentation]. Retrieved from: http://docs.cntd.ru/document/901765675 [in Russian].

Mizhnarodna konventsiia pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 (Mizhnarodna morska orhanizatsiia) [The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (International Maritime Organization)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 2009, 60, 2148. [in Ukrainian].

Molodcov, S.V. (1982). Pravovoj rezhim morskih vod [Legal regime of sea waters]. Moskva: Mezhdunar. otnoshenija. [in Russian].

Nakaz pro zatverdzhennia poriadku prysvoiennia identyfikatsiinoho nomera Mizhnarodnoi morskoi orhanizatsii sudnam, yaki maiut pravo plavannia pid Derzhavnym praporom Ukrainy 2000 (Ministerstvo transportu Ukrainy) [Order on approval of the procedure for assigning the International Maritime Organization Identification Number to ships entitled to navigate under the State Flag of Ukraine 2000 (Ministry of Transport of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 28, 1177. [in Ukrainian].

Pukhtetska, A.A. (2013). Formuvannia hlobalnoho administratyvnoho prava [Formation of global administrative law]. Naukovi zapysky NaUKMA. Seriia “Iurydychni nauky” [Scientific notes of NaUKMA. Series “Legal Sciences”], no. 144–145, 117–119. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2013_144-145_29 [in Ukrainian].

Schill, S.W. (2014). Transnational legal approaches to administrative law: conceptualizing public contracts in globalization. Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1, 1-33. Retrieved from https://pure.uva.nl/ws/files/2474341/160779_Schill_Transnational_Approaches_ Admin_Law_RivTrimDirPubb_2014_1.pdf

Slovar’ mezhdunarodnogo morskogo prava 1985 [Dictionary of International Maritime Law]. Ed. by Ju.G. Barsegov. Moskva: Mezhdunar. otnosh. [in Russian].

Terent’eva, L.V. (2016). Sootnoshenie ponjatij “jurisdikcija” i “suverenitet” [The correlation between the concepts of “jurisdiction” and “sovereignty”]. Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGJuA). [The Bulletin of the University named O.E. Kutafin (MSLA)], no. 12, 126-133. [in Russian].

Tihomirov, Ju.A. (2007). Upravlenie na osnove prava [Management on the basis of law.]. Moskva: Formula prava. [in Russian].

Tolstyh, V.L. (2009). Kurs mezhdunarodnogo prava [Course of international law]. Moskva: Volters Kluver. [in Russian].

UNCLOS 1982 Commentary. Supplementary Documents 2012. Ed.: Myron H. Nordquist, Satya N. Nandan and James Kraska. Brill, Nijhoff.

United Nations Convention on the Law of the Sea. Official website of the United Nations. Retrieved from http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Ushakov, N.A. (1994). Suverenitet i ego voploshhenie vo vnutrigosudarstvennom i mezhdunarodnom prave [Sovereignty and its embodiment in domestic and international law]. Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava [Moscow Journal of International Law], no. 2, 3–21. [in Russian].

Vasilenko, V.A. (1988). Osnovy teorii mezhdunarodnogo prava [Fundamentals of the the­ory of international law]. Kiev: Vyshcha shkola. [in Russian].

Zhudro, A.K., Dzhavad, Ju.H. (1974). Morskoe pravo [The law of the sea]. Moskva: Transport. [in Russian].

 

Аверочкіна Т.В. Концептуальні основи адміністративної юрисдикції України у прибережних водних просторах. – Стаття.

У статті досліджено провідні засади здійснення адміністративної юрисдикції України у прибережних акваторіях. Наголошено, що своїм підґрунтям така юрисдикція має або суверенітет держави, або її суверенні права, визнані та закріплені у міжнародних угодах. Базуючись на нормах Конвенції ООН з морського права 1982 року, а також практиці здійснення її норм, відзначена можливість ототожнення категорій “адміністративна юрисдикція” та “юрисдикція”, за умов “широкого” підходу до тлумачення категорій “юрисдикція” та “державне адміністрування”. Доведено, що концепція адміністративної юрисдикції України у прибережних водних просторах органічно поєднує в собі загальні засади міжнародного публічного та національного адміністративного права за переважаючого значення останнього у водних просторах, на яких у повному обсязі поширюються суверенітет і юрисдикція прибережної держави, і першого – у просторах, в яких прибережна держава здійснює лише юрисдикцію та суверенні права.

Ключові слова: суверенітет, суверенні права, юрисдикція, прибережні води, адміністративна юрисдикція.

 

Аверочкина Т. В. Концептуальные основы административной юрисдикции Украины в прибрежных водных пространствах. – Статья.

В статье исследованы основные принципы осуществления административной юрисдикции Украины в прибрежных акваториях. Отмечается, что такая юрисдикция основывается или на суверенитете государства, или на его суверенных правах, признанных и закрепленных в международных соглашениях. Основываясь на нормах Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и практике осуществления ее норм, отмечена возможность отождествления категорий “административная юрисдикция” и “юрисдикция”, в условиях “широкого” подхода к толкованию категорий “юрисдикция” и “государственное администрирование”. Доказано, что концепция административной юрисдикции Украины в прибрежных водных просторанствах органично сочетает в себе общие принципы международного публичного и национального административного права при преобладающем значении последнего в водных пространствах, на которые в полном объеме распространяются суверенитет и юрисдикция прибрежного государства, и первого – в пространствах, в которых прибрежное государство осуществляет лишь юрисдикцию и суверенные права.

Ключевые слова: суверенитет, суверенные права, юрисдикция, прибрежные воды, административная юрисдикция.

Editorial Board Address

Ukraine, Odesa, Fontanska Doroga, 23
National University “Odessa Academy of Law”,
Department of Maritime and Customs Law

fb

info@lexportus.net.ua