Tuesday, 05 July 2022

Tetyana Averochkina*

Joint Efforts for Mobility in Danube Region

View full text

Suggested citation:

Averochkina, T. (2019). Joint Efforts for Mobility in Danube Region. Lex Portus, no. 1, 131-134. https://doi.org/10.26886/2524-101X.1.2019.9

*Tetyana Averochkina, PhD in Law, Head of the laboratory of the Department of Maritime and Customs Law of National University “Odessa Law Academy”, Senior Researcher, Assistant Professor, Docent (2, Akademichna St., Odessa, Ukraine).

 

ABSTRACT

On December 18, 2018, a round table on “Joint efforts for mobility in the Danube region” was held at the Ministry of Infrastructure of Ukraine. The purpose of the round table was to unite and to consolidate the efforts and joint actions of central and local authorities to support inland navigation in the Danube region, as well as to intensify Ukraine’s activities in the implementation of the European Union Strategy for the Danube Region. The European Union Strategy for the Danube Region is a long-term EU policy to address the Danube macro-region. In 2011, it was approved by the European Commission and supported by the European Parliament and the EU Council. According to the strategy, 14 countries of the Danube River Basin by 2020 will have to implement about 200 projects related to four main areas: the Danube Region, the protection of the environment, the promotion of prosperity and the strengthening of its positions. These include, in particular, the achievement of political stability in the region, joint work for security and prevention of crime. The key themes and objectives of the discussion during the round table were as follows: the strengthening coordination between national and regional stakeholders; opportunities for activating Ukraine in priority direction 1A (mobility: inland navigation); creation of joint infrastructure projects within the framework of the Danube Strategy; accelerating the adoption of legislative initiatives on the Ukrainian inland navigation.

The key words: Danube region, European Union Strategy for the Danube Region, inland navigation, Danube River.

 

Аверочкіна Т. В. Мобільність на Дунаї спільними зусиллями. – Огляд.

18 грудня 2018 року у Міністерстві інфраструктури України було проведено круглий стіл “Мобільність на Дунаї спільними зусиллями”. Відкрив засідання заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань. Участь у круглому столі взяли представники Європейської Комісії, представники пріоритетного напряму 1А Стратегії ЄС для Дунайського регіону, Дунайського стратегічного пункту, Міністерства інфраструктури України, державне підприємство “Адміністрація морських портів України”, державна установа “Держгідрографія”, державне підприємство “Класифікаційне товариство регістр судноплавства України”, Державної служби морського та річкового транспорту України, ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство”, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, обласних адміністрації та міських рад Одеської області. Метою проведення круглого столу стало об’єднання та консолідація зусиль та спільних дій центральних та місцевих органів влади з метою підтримки внутрішнього судноплавства в Дунайському регіоні, а також активізації діяльності України в реалізації European Union Strategy for Danube Region. Віктор Довгань зазначив, що проведення круглого столу, присвяченого питанням розвитку мобільності на р. Дунай, надасть можливість визначити основні пріоритети та заходи для подальшого розвитку стійких і екологічно безпечних водних перевезень на річці Дунай як на національному, так і на міжнародному рівнях. “Посилення участі України в реалізації European Union Strategy for Danube Region сприятиме: підвищення конкурентоспроможності Дунайського макрорегіону; прискоренню європейських інтеграційних процесів; наближенню рівня життя населення прикордонних регіонів до європейського рівня”, – зауважив заступник Міністра. Віктор Довгань також підкреслив, що Українська Сторона зацікавлена в активізації участі України в спільних заходах щодо реалізації European Union Strategy for Danube Region та підтверджує свою готовність до підготовки та реалізації спільних проектів, таких як розвиток інфраструктури на річці Дунай і модернізація українського флоту в контексті його екологізації. European Union Strategy for Danube Region – довгострокова політика ЄС щодо вирішення проблем Дунайського макрорегіону. У 2011 році її ухвалила Єврокомісія та підтримав Європарламент і Рада ЄС. Згідно зі стратегією, 14 країн басейну ріки Дунай до 2020 року мають реалізувати близько 200 проектів, пов’язаних із чотирма основними напрямками: об’єднання Дунайського регіону, захист довкілля, сприяння процвітанню та зміцнення його позицій. Йдеться, зокрема, про досягнення політичної стабільності в регіоні, спільна робота для забезпечення безпеки та боротьба зі злочинністю.

Ключові слова: Дунайський регіон, Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону, European Union Strategy for Danube Region, внутрішнє судноплавство, річка Дунай.

 

Аверочкина Т. В. Мобильность на Дунае совместными усилиями. – Обзор.

18 декабря 2018 в Министерстве инфраструктуры Украины был проведен круглый стол “Мобильность на Дунае совместными усилиями”. Открыл заседание заместитель Министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. Участие в круглом столе приняли представители Европейской Комиссии, представители приоритетного направления 1А Стратегии ЕС для Дунайского региона, Дунайского стратегического пункта, Министерства инфраструктуры Украины, государственного предприятия “Администрация морских портов Украины”, государственного учреждения “Госгидрография”, государственного предприятия “Классификационное общество “Регистр судоходства Украины”, Государственной службы морского и речного транспорта Украины, ЧАО “Украинское Дунайское пароходство”, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, областных администраций и городских советов Одесской области. Целью проведения круглого стола стало объединение и консолидация усилий и совместных действий центральных и местных органов власти для поддержки внутреннего судоходства в Дунайском регионе, а также активизации деятельности Украины в реализации European Union Strategy for Danube Region. Виктор Довгань отметил, что проведение круглого стола, посвященного вопросам развития мобильности на р. Дунай, позволит определить основные приоритеты и меры по дальнейшему развитию устойчивых и экологически безопасных водных перевозок на реке Дунай как на национальном, так и на международном уровнях. “Усиление участия Украины в реализации European Union Strategy for Danube Region способствует: повышению конкурентоспособности Дунайского макрорегиона; ускорению европейских интеграционных процессов; приближению уровня жизни населения приграничных регионов к европейскому уровню”, – отметил замминистра. Виктор Довгань также подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в активизации участия Украины в совместных мероприятиях по реализации European Union Strategy for Danube Region и подтверждает свою готовность к подготовке и реализации совместных проектов, таких как развитие инфраструктуры на реке Дунай и модернизация украинского флота в контексте его экологизации. European Union Strategy for Danube Region - долгосрочная политика ЕС по решению проблем Дунайского макрорегиона. В 2011 году ее приняла Еврокомиссия и поддержал Европарламент и Совет ЕС. Согласно стратегии, 14 стран бассейна реки Дунай до 2020 года должны реализовать около 200 проектов, связанных с четырьмя основными направлениями: объединение Дунайского региона, защита окружающей среды, содействие процветанию и укреплению его позиций. Речь идет о достижении политической стабильности в регионе, совместной работе для обеспечения безопасности и борьбе с преступностью.

Ключевые слова: Дунайский регион, Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона, European Union Strategy for Danube Region внутреннее судоходство, река Дунай.

Editorial Board Address

Ukraine, Odesa, Fontanska Doroga, 23
National University “Odessa Academy of Law”,
Department of Maritime and Customs Law

fb

info@lexportus.net.ua