Thursday, 26 May 2022

Tetiana Averochkina*

IX All-Ukrainian Marine Law School

View full text

Suggested citation:

Averochkina, T. (2019). IX all-Ukrainian marine law school. Lex Portus, no. 2, 106-108. https://doi.org/10.26886/2524-101X.2.2019.8

*Tetiana Averochkina, Doctor in Law, Head of the laboratory of the Department of Maritime and Customs Law of National University “Odessa Law Academy”, Senior Researcher, Assistant Professor, Docent (2, Akademichna St., Odessa, Ukraine).

 

ABSTRACT

April 20-21, 2019, the Odessa department of the League of Students of the All-Ukrainian public organization “Ukrainian Bar Association” held the All-Ukrainian School on the maritime law for the ninth time! Such events and their support by the leading law firms and the educational institutions specializing in practical and theoretical issues of the maritime law are more important than ever for revival and prosperity of the maritime industry of Ukraine. They allow young people to engage in solving current maritime problems, provide them with legal support, share valuable experiences and acquire practical skills in legal work on resolving disputes and finding the best and the most effective ways to get out of problematic situations. For two days, the participants studied a variety of concepts related to the elements of the maritime law: the documentary provision of maritime transport, various aspects of the use of a bill of lading, types of a bill of lading, types of charters, duties and rights of a seaport captain, the nature of demurrage and dispatch money. On real examples from practice, divided into teams, the event participants discussed the ways to best resolve the proposed controversial situations and form effective legal positions. The participants of the event also learned to adequately defend the rights of clients in the administrative, the civil and the economic processes, plunged into the cozy atmosphere of the streets of the warmest southern Ukrainian city and the largest seaport of Ukraine, visited the master classes of practicing lawyers of the top law firms that revealed the secrets of the management and the protection of maritime business, the rights of seamen and everything that has a direct legal relationship with the maritime business. Discussions about the situation regarding the appointment and realization of powers by captains of the seaports of Ukraine have been extremely interesting, and the solutions that found and proposed for solving the crisis situation, have provided opportunities for the formation of a new legal position on this issue. The participants of the School did not disregard their attention to the renewal of the Maritime Doctrine of Ukraine, defining its special role in defining the strategy and the main directions for the further development of Ukraine as a naval state.

The key words: maritime law, Marine Law School, Maritime Doctrine of Ukraine, protection of maritime business, the rights of seamen.

 

Аверочкіна Т. В. ІХ Всеукраїнська школа з морського права. – Огляд.

20-21 квітня 2019 року Одеське відділення Ліги студентів Асоціації правників України вже у дев'ятий раз провело Всеукраїнську школу з морського права! Такі заходи та їх підтримка провідними юридичними компаніями та навчальними закладами, що спеціалізуються на практичних і теоретичних питаннях морського права, сьогодні як ніколи важливі для відродження і процвітання морської галузі України. Вони дозволяють залучити молодь до вирішення нагальних проблем морської діяльності, її правового забезпечення, поділитися цінним досвідом і набути практичних навичок юридичної практичної роботи з вирішення спорів і відшукання найбільш якісних і ефективних шляхів виходу з проблемних ситуацій. Протягом двох днів учасники вивчали найрізноманітніші поняття, які стосуються стихії морського права: документальне забезпечення морських перевезень, різні аспекти застосування коносаментів, види коносаментів, типи чартерів, обов'язки і права капітана морського порту, природу демереджа і диспача. На реальних прикладах з практики, розділившись на команди, учасники заходу обговорили шляхи найкращого вирішення запропонованих спірних ситуацій і сформували ефективні правові позиції. Учасники заходу вчилися також гідно відстоювати права клієнтів в адміністративному, цивільному й господарському процесі, поринули у затишну атмосферу вулиць найтеплішого південноукраїнського міста та найбільшого морського порту України, відвідали майстер-класи практикуючих юристів топових юридичних фірм, які розкрили таємниці ведення та захисту морського бізнесу, прав моряків та усього того, що має безпосередній правничий зв’язок з морською справою. Надзвичайно цікавими виявилися дискусії з приводу ситуації, що склалася навколо призначення та реалізації повноважень капітанами морських портів України, а віднайдені та запропоновані шляхи вирішення кризової ситуації надали можливостей до формування нової правової позиції з цього питання. Не оминули своєю увагою учасники Школи й оновлення Морської доктрини України, визначивши її особливу роль у визначенні стратегії та основних напрямів подальшого розвитку України як морської держави.

Ключові слова: морське право, Всеукраїнська школа з морського права право, Морська доктрина України, захист морського бізнесу, права моряків.

 

Аверочкина Т. В. ІХ Всеукраинская школа по морскому праву. – Обзор.

20-21 апреля 2019 года Одесское отделение Лиги студентов Ассоциации правоведов Украины уже в девятый раз провело Всеукраинскую школу по морскому праву! Такие мероприятия и их поддержка ведущими юридическими компаниями и учебными заведениями, специализирующимися на практических и теоретических вопросах морского права, сегодня как никогда важны для возрождения и процветания морской отрасли Украины. Они позволяют привлечь молодежь к решению насущных проблем морской деятельности, его правового обеспечения, поделиться ценным опытом и приобрести практические навыки юридической практической работы по разрешению споров и отысканию наиболее качественных и эффективных путей выхода из проблемных ситуаций. В течение двух дней участники изучали самые разные понятия, относящиеся к стихии морского права: документальное обеспечение морских перевозок, различные аспекты применения коносаментов, виды коносаментов, типы чартеров, обязанности и права капитана морского порта, природу демереджа и диспача. На реальных примерах из практики, разделившись на команды, участники мерроприятия обсудили пути наилучшего разрешения предложенных спорных ситуаций и сформировали эффективные правовые позиции. Участники мероприятия учились также достойно отстаивать права клиентов в административном, гражданском и хозяйственном процессе, окунулись в уютную атмосферу улиц теплого южноукраинского города и крупнейшего морского порта Украины, посетили мастер-классы практикующих юристов топовых юридических фирм, которые раскрыли тайны ведения и защиты морского бизнеса, прав моряков и всего того, что имеет непосредственное права связь с морским делом. Очень интересными оказались дискуссии по поводу ситуации, сложившейся вокруг назначения и реализации полномочий капитанами морских портов Украины, а найденные и предложенные пути разрешения кризисной ситуации дали возможности для формирования новой правовой позиции по этому вопросу. Не обошли своим вниманием участники Школы и обновление Морской доктрины Украины, определив ее особую роль в построении стратегии и основных направлений дальнейшего развития Украины как морской державы.

Ключевые слова: морское право, Всеукраинская школа по морскому праву право, Морская доктрина Украины, защита морского бизнеса, права моряков.

Editorial Board Address

Ukraine, Odesa, Fontanska Doroga, 23
National University “Odessa Academy of Law”,
Department of Maritime and Customs Law

fb

info@lexportus.net.ua