Thursday, 26 May 2022

Допілко В. О.,  Явдощук Р. В.

Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан

Vladyslav Dopilko*,  Roman Yavdoschuk**

Legal measures to counteract smuggling a nd violations of customs rules on transport: the modern state

View full text

Suggested citation:

Допілко В.О., Явдощук Р.В. (2019). Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан. Lex Portus, 4, 90-104. https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2019.6

Dopilko V.O., Yavdoshchuk R.V. (2019). Pravovi zasoby protydii kontrabandi ta porushenniam mytnykh pravyl na transporti: suchasnyi stan [Legal measures to counteract smuggling a nd violations of customs rules on transport: the modern state]. Lex Portus, no. 4, 90-104. https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2019.6 [in Ukrainian].

*Vladyslav Dopilko, PhD in Law, an Associate Professor, Department of Maritime Law of Odessa National Maritime University (43, Mechnikova St., Odessa, Ukraine).

**Roman Yavdoschuk, Magister in Law of Odessa National Maritime University (43, Mechnikova St., Odesa, Ukraine).

 

ABSTRACT

The article is devoted to the research of modern issues of organizational and legal means of combating smuggling and violation of customs rules in transport. Within this article the peculiarities of legal regulation of organizational and legal means of combating smuggling and violation of customs rules in different modes of transport were investigated. In this regard, it should be pointed out that each of these modes of transport requires specific organizational and legal remedies in relation to the individual properties of a particular mode of transport, in order to properly counteract smuggling and breach of customs rules. The legal framework, which implements the legal regulation of organizational and legal means of combating smuggling and violation of customs rules are analyzed in the article. Attention is drawn to the fact that road transport is most often used for smuggling. The second half of the article explores the current issues of organizational and legal means of combating smuggling and violation of customs rules. Doctrinal studies of scientists on the issues of organizational legal means of combating smuggling and violation of customs rules in transport are considered. It is stated that our country needs to go over the international experience in improving the material and technical base of customs and law enforcement agencies, which prevent the commission of smuggling and violation of customs rules in transport. The necessity of intensification of normative-making activity on creation of normative-legal acts that would improve coordination and cooperation of customs and law-enforcement bodies of Ukraine is pointed out. It is proposed to amend the current legislation to strengthen the responsibility for committing smuggling.

The key words: organizational and legal means, smuggling, customs rules, transport, modern issues.

 

REFERENCES

Avdeev, O.R. (2016). Vzaemodiya organiv dohodiv i zboriv z pravoohoronnymy ta kon­trolyychimi organami y protidii kontrabandi narcotychnih zasobiv, psyhotropnih rechovyn ta falsificovanyh likiv. [Interaction of Revenue and Charge Bodies with Law Enforcement and Control Bodies in Combating Smuggling of Drugs, Psychotropic Substances and Counterfeit Medicines]. LEX PORTUS, no. 2, 124-149 [in Ukrainian].

Biznes ne vidchyvae zmin na mitnitsy – doslidjennya. [Business is not experiencing changes at customs – research]. Ekonomichna Pravda. [Economic truth]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/11/645981/ (2019, March, 11). [in Ukrainian].

Busol, O.U. (2008). Stan borotby z kontrabandoy ta porushennyam mitnih pravil v Ukraini [The State of Combating Smuggling and Violation of Customs Rules in Ukraine]. Borotba z organizovanoy zlochynnisty i korupciey (teoria i praktika). [Fighting Organized Crime and Corruption (Theory and Practice)], no. 18, 40-50 [in Ukrainian].

Dudchak, V.I. (2002). Mytna sprava. [Customs business]. Kyiv, KNEU. [in Ukrainian].

Herman, O.O. (2016). Mitniy kontrol’ i mitne oformlennya tovariv za tovarnymy pozici­yamy 8701-8707, 8711, 8716 zgidno UKT ZED, scho vvozyatsya gromadyanamy na mitny teritoriyu Ukrainy dlya vilnogo obigy. [Customs control and customs clearance of goods under the headings 8701-8707, 8711, 8716 according to UED FEA, which are imported by citizens into the customs territory of Ukraine for free circulation]. Aktual’ni problem der­javy ta prava. [Actual problems of the state and law], no. 2, 111-125 [in Ukrainian].

Karnauhov, O.V. (2012). Teoretychni osnovy vzaemodii i koordynacii mitnyh ta pravoohoronnyh i kontroluychih organiv y hodi viyavlennya oznak kriminalnogo pravo­poryshennya ta rozslidyvannya y provadzhennyah pro kontrabandu. [Theoretical Foundations of Cooperation and Coordination of Customs, Law Enforcement and Control Bodies in Finding Signs of Criminal Offense and Investigation in Smuggling Proceedings]. Naukovyi visnyk DDUVS [Scientific Bulletin of the State University of internal affairs], no. 4, 517-524 [in Ukrainian].

Komarov, O.V. (2013). Svitova ta evropeyska praktika z realizacii mehanizmiv upravlin­nya kordonamy ta administryvannya pyzykiv u mitniy galuzi v konteksti garantuvannya derzhavnoi bezpeky. [World and European practice on implementation of border manage­ment mechanisms and risk management in the customs sector in the context of guaranteeing national security]. Visnyk ASMU. Seria “Derjavne upravlinnya”. [ASMU Bulletin. Public Administration Series], no. 2(9), 174-185 [in Ukrainian].

Miller, T. (2018). On the Border: Portains of America’s Southwestern Frontier.

Mota, A.F. (2008). Borot’ba z kontrabandoy v diyalnosti Derjavnoi prykordonnoy slujby Ukrainy: organizaciyno-pravovi ta procesualni aspekty. [Fighting smuggling in the activ­ity of the State Border Guard Service of Ukraine: organizational and legal and procedural aspects]. Forum prava. [Forum of Law], no. 3, 374-379 [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverjennya istrukciy pro vzaemodiyu posadovyh osib mitnyh organiv, scho zdiisnuyt’ mitni procedury v mijnarodnomy zaliznichnomy spoluchenni, i pracivnikiv zal­iznic Ukrainy, 2008 (Ministerstvo transporty ta zvyazku Ukrainy). [Order on Approval of Instructions on the Interaction of Customs Authorities Performing Customs Procedures in International Railway Communications and Railway Workers of Ukraine 2008 (Ministry of Transport and Communications of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. [Official Bulletin of Ukraine], 95, 111, 3151. [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverjennya Poryadky vikonannya mitnih formalnostey na morskomy ta ric­hkovomy transporti, 2015 (Ministerstvo finansiv Ukrainy). [Order on Approval of the Procedure of Customs Formalities for Maritime and River Transport 2015 (Ministry of Finance of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. [Official Bulletin of Ukraine], 39, 111, 1175. [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverjennya Poryadku vikonannya mitnih formalnostey na povitryannomy transporti, 2018 (Ministerstva finansiv Ukrainy). [Order on Approval of the Procedure for Completion of Customs Formalities by Air Transport 2018 (Ministry of Finance of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. [Official Bulletin of Ukraine], 76, 141, 2555. [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverjennya Poryadku vzaemodii organiv Derjavnoi prykordonnoy slujby Ukrainy ta Derjavnoi fiskal’noi slujby Ukrainy pid chas viyavlennya mayna, yake ne mae vlasnyka abo vlasnyk yakogo nevidomyi, 2018 (Ministerstvo vnutrishnih sprav Ukrainy). [Order on Approval of the Procedure for Interaction of Bodies of the State Border Guard Service of Ukraine and the State Fiscal Service of Ukraine during the detection of signs of violations of customs rules, as well as the identification of property that has no owner or owner unknown 2018 (Ministry of Internal Affairs of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. [Official Bulletin of Ukraine], 97, 30, 3208 [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverjennya Pravyl mitnogo kontrolu ta mitnogo oformlennya transportnyh zasobiv, scho peremischuutsya cherez mitniy kordon Ukrainy, 2005 (Derjavna mytna slu­ jba Ukrainy). [Order on Approval of the Rules of Customs Control and Customs Clearance of Vehicles Moving Citizens Across the Customs Border of Ukraine 2005 (State Customs Service of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. [Official Bulletin of Ukraine], 48, 214, 3028. [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverjennya Tehnologii prykordonnogo ta mitnogo kontrolu y punktah propu­sku (punktah kontrolu) cherez derjavnuy kordon dlya zaliznuchnogo spoluchennya, 2009 (Derjavna prikordonna slujba Ukrainy). [Order on Approval of the Technology of Border and Customs Control at Checkpoints (Control Points) through the State Border for Railway Communication 2009 (State Border Service of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. [Official Bulletin of Ukraine], 88, 92, 2982. [in Ukrainian].

Oficiyniy web-sayt Departamenty organizacii protydii mitnim pravoporyshennyam ta mijnarodnoi vzaemodii [Official website of the Department of Customs Offenses and International Cooperation]. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/ aparat/departament-organ/ (2019, August, 29). [in Ukrainian].

Romanyk, B.V. (2001). Kontrabanda: zasoby poperedjennya ta protydii [Smuggling: Means of Prevention and Counteraction]. Kyiv, MIVVC. [in Ukrainian].

U Polschi rozkrily chergovy shemy kontrabandy sigaret zaliznychnymy vagonamy z Ukrainy [In Poland, another scheme for smuggling cigarettes by rail cars from Ukraine has been opened]. Zaxid.net. Retrieved from: https://zaxid.net/u_polshhi_rozkrili_cherg­ovu_shemu_kontrabandi_sigaret_zaliznichnimi_vagonami_z_ukrayini_n1452739 (2018, March, 28). [in Ukrainian].

 

Допілко В. О., Явдощук Р. В. Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан. – Стаття.

У статті досліджуються сучасні проблеми організаційно-правових засобів боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на транспорті. Розглядаються доктринальні дослідження вчених, а також наукова література стосовно даної тематики. Аналізується нормативно-правова база, якою регламентовано рганізаційно-правові засоби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил. Запропоновано шляхи удосконалення організаційно-правових засобів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил на транспорті.

Ключові слова: організаційно-правові засоби, контрабанда, митні правила, транспорт, сучасні проблеми.

 

Допилко В. А., Явдощук Р. В. Правовые средства противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил на транспорте: современное состояние. – Статья.

В статье исследуются современные проблемы организационно-правовых средств борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил на транспорте. Рассматриваются доктринальные исследования ученых, а также научная литература относительно данной тематики. Анализируется нормативно-правовая база, регламентирующая организационно-правовые средства борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Предложены пути усовершенствования организационно-правовых средств борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил на транспорте.

Ключевые слова: организационно-правовые средства, контрабанда, таможенные правила, транспорт, современные проблемы.

Editorial Board Address

Ukraine, Odesa, Fontanska Doroga, 23
National University “Odessa Academy of Law”,
Department of Maritime and Customs Law

fb

info@lexportus.net.ua