Tuesday, 05 July 2022

Yuliia Kolomiiets*

Sustainability challenges for the modern shipping: legal analysis

View full text

Suggested citation:

Kolomiiets, Y. (2019). Sustainability challenges for the modern shipping: legal analysis. Lex Portus, no. 5, 21-32. https://doi.org/10.26886/2524-101X.5.2019.2

*Yuliia Kolomiiets, Magister of Law, Vilnius University (3, Universiteto St., Vilnius, Lithuania).

 

ABSTRACT

It is well-known that 90% of international trade is carried by the sea, being the most important means of communication for economic and trade development. Because of nowadays technological development, shifting human needs and values, the shipping has been influenced by it also and shall reply on new challenges that appear behind. To maintain the balance between international trade and eco-caring, responding to modern issues, it is worth discovering shipping within the sustainability concept, which includes three pillars like environment, society, and economy and grounding on a legal basis. The roots of it refer to 1980s and United Nations, defining sustainable development as meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Then in 2016, it was embarked structured plan to change the world: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. In my opinion, shipping must not be an exception also. Social pillar connected with human rights protection, involving different subjects as seafarers, as people in general effect by shipping activity. By the same token, there could be stressed out subject, which secures this pillar like International organizations (as inter-governmental as non-governmental), states, ship-owners, etc. Third economic pillar concerns preventing to use financial tricks, getting around frauds like money laundering, Tax Evasion and Tax Avoidance for easy earning. One of the sources is in a free port zone. Besides, digitalization can help to improve maritime activity accounting sustainability. New cloud-based technologies such as big data platforms and digital twin technologies help to manage information, make decisions more quickly or reduce paper bureaucracy. Moreover, in 2019 United Nations Conference on Trade and Development proposed three stages for its accomplishment like optimization, extension, and transformation.

The key words: sustainable shipping, modern challenges, maritime law, digitalization, fiscal issues.

 

REFERENCES

Digitalization in Maritime Transport: Ensuring Opportunities for Development. UNCTAD Policy Brief, June 2019, 75. Retrieved from: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ presspb2019d4_en.pdf (2019, October, 10).

Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC, 2015 (European Parliament, Council). OJ, L 141 5.6.2015, 73.

Geneva Declaration on Human Rights at Sea, 2019. Human Rights at Sea. Retrieved from: https://www.humanrightsatsea.org/wp-content/uploads/2019/04/HRAS_GENEVA_ DECLARATION_ON_HUMAN_RIGHTS_AT_SEA_5_April_2019_Version_1_ LOCKED.pdf (2019, October, 5).

IMO and Sustainable Development ( International Maritime Organization). Official web-site of IMO. Retrieved from: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/ IMO%20SDG%20Brochure.pdf (2019, October, 15).

International health regulations 2005 -- 3 rd. ed. (2016) World Health Organization. Geneva. WHO Press.

International Labour Standards on Seafarers (International Labour Organisation). Official web-site of ILO. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/seafarers/lang--en/index.htm (2019, October, 9).

ITF comment on Panama Papers revelations, 2016. Retrieved from: https:// www.itfglobal.org/pt/node/1249 (2019, October, 10).

Korver, R. (2018). Money laundering and tax evasion risks in free ports. EPRS. Brussels. DOI: 10.2861/092981

Lavissiere, A., Rodrigue. J.-P. (2017). Free ports: towards a network of trade gateways. Journal of Shipping and Trade, 2:7. DOI: 10.1186/s41072-017-0026-6.

Lee, P., Kwong, O., Ruan. X. (2019). Sustainability Challenges in Maritime Transport and Logistics Industry and Its Way Ahead. Sustainability, 11, 1331. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/su11051331

Regulation 952/2013 laying down the Union Customs Code (European Parliament, Council). OJ, L 269 10.10.2013, 1.

Resolution on The future we want, 2012 (General Assembly of United Nations). Official web-site of the UN. Retrieved from: https://undocs.org/A/RES/66/288 (2019, October, 10).

Resolution on Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015 (General Assembly of United Nations). Official web-site of the UN. Retrieved from: https://undocs.org/A/RES/70/1 (2019, October, 10).

Review of Maritime Transport, 2019 (UNCTAD). (2019) Retrieved from: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2019_en.pdf (2019, October, 10).

Sustainable Development. IMO World Maritime Day 2013. International Chamber of Shipping. Retrieved from: https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/pol­icy-tools/sustainable-development-imo-world-maritime-day-2013.pdf (2019, October, 10).

Sustainable Shipping Initiative Vision 2040. Retrieved from: https://www.ssi2040.org/ wp-content/uploads/2017/01/SSI_Vision_doc_web.pdf (2019, October, 9).

Van Fossen, A. (2012). Tax Havens and Sovereignty in the Pacific Islands. St. Lucia. University of Queensland Press.

 

Коломієць Ю. Виклики сталого розвитку для сучасного судноплавства: правовий аналіз. – Стаття.

Загальновідомо, що 90% міжнародної торгівлі здійснюється морем, яке є найважливішим засобом комунікації для розвитку економіки та торгівлі. Через сучасний технологічний розвиток, зміщення потреб і цінностей людини, судноплавство також зазнало значних впливів і намагається відповідати на нові виклики. З метою підтримання рівноваги між міжнародною торгівлею та екологічним захистом, відповідаючи на сучасні проблеми, необхідно розкрити напрями реформування судноплавства у рамках концепції сталого розвитку. Ця концепція поєднує такі три стовпи, що мають правову основу: навколишнє середовище, суспільство та економіка. Коріння такого реформування йде у 1980-і роки та роботу Організації Об’єднаних Націй, яка визначає сталий розвиток як задоволення потреб сьогодення без шкоди для можливостей майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. У 2016 році було розроблено структурований план зміни світу “Трансформація нашого світу: порядок денний до 2030 року для сталого розвитку”. На думку автора, судноплавство не повинно бути винятком. Соціальний стовп пов’язаний із захистом прав людини, включаючи різних суб’єктів, зокрема мореплавців. Це обумовлюється впливом людини на морську діяльність. Тим самим можна окреслити суб’єктів, що забезпечують функціонування цього стовпа: міжнародні організації (як міжурядові, так і неурядові), держави, судновласники тощо. Третій, економічний, стовп стосується запобігання використанню фінансових хитрощів, подолання шахрайства і таких його різновидів як відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Одне з його джерел перебуває у сфері функціонування вільних портів. Крім того, цифрові технології можуть допомогти покращити стабільність обліку морської діяльності. Нові хмарні технології, зокрема великі платформи даних та цифрові технології-побратими, допомагають керувати інформацією, швидше приймати рішення та зменшити паперову бюрократію. Крім того, у 2019 році Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку запропонувала три етапи її здійснення: оптимізація, розширення та трансформація.

Ключові слова: стійке судноплавство, сучасні виклики, морське право, цифрові технології, фіскальні питання.

 

Коломиец Ю. Вызовы устойчивого развития для современного судоходства: правовой анализ. – Статья.

Общеизвестно, что 90% международной торговли осуществляется морем – важнейшим средством коммуникации для развития экономики и торговли. Благодаря современному технологическому развитию, смещению потребностей и ценностей человека, судоходство также претерпело значительные воздействия и пытается отвечать на новые вызовы. С целью поддержания равновесия между международной торговлей и экологической защитой, отвечая на современные проблемы, необходимо раскрыть направления реформирования судоходства в рамках концепции устойчивого развития. Эта концепция объединяет три столпа, имеющие правовую основу: окружающая среда, общество и экономика. Корнями такое реформирование уходит в 1980-е годы и работу Организации Объединенных Наций, которая определяет устойчивое развитие как удовлетворение потребностей настоящего без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять собственные потребности. В 2016 году был разработан структурированный план изменения мира “Трансформация нашего мира: повестка дня до 2030 года для устойчивого развития”. По мнению автора, судоходство не должно быть исключением из этой деятельности. Социальный столп связан с защитой прав человека, включая различных субъектов, в частности, мореплавателей. Это объясняется влиянием человека на морскую деятельность. Тем самым можно определить субъектов, обеспечивающих функционирование этого столпа: международные организации (как межправительственные, так и неправительственные), государства, судовладельцы и тому подобное. Третий, экономический, столп касается предотвращения использования финансовых махинаций, преодоления мошенничества и таких его разновидностей как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Один из его источников пребывает в сфере функционирования свободных портов. Кроме того, цифровые технологии могут помочь улучшить стабильность учета морской деятельности. Новые облачные технологии, в частности, большие платформы данных и цифровые технологии-побратимы, помогают управлять информацией, быстрее принимать решения и уменьшить бумажную бюрократию. Кроме того, в 2019 году Конференция ООН по торговле и развитию предложила три этапа ее осуществления: оптимизация, расширение и трансформация.

Ключевые слова: устойчивое судоходство, современные вызовы, морское право, цифровые технологии, фискальные вопросы.

Editorial Board Address

Ukraine, Odesa, Fontanska Doroga, 23
National University “Odessa Academy of Law”,
Department of Maritime and Customs Law

fb

info@lexportus.net.ua