П'ятниця, 19 серпня 2022
ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА
 
Заява щодо публікаційної етики та попередження зловживань у публікаційній діяльності

Очікується, що всі сторони, які беруть участь у публікації журналу Lex Portus – редактори, рецензенти та автори, будуть дотримуватися цих стандартів та принципів етики, які базуються на Кодексі поведінки редакторів журналів COPE та Основних практиках COPE.

 

Обов’язки та відповідальність редакторів

Рішення щодо публікації. Редактор Lex Portus несе відповідальність за вибір того, які з поданих до журналу статей будуть опубліковані. Редактор керується політикою Редакційної колегії журналу та обмежується такими правовими вимогами, які потім будуть діяти щодо наклепу, порушення авторських прав та плагіату. Редактор може проконсультуватися з редакцією або рецензентами при прийнятті рішень.

Чесна гра. Редактор повинен оцінювати рукописи за критерієм їх інтелектуального змісту, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність. Редактор та Редакційна колегія не повинні розголошувати ніякої інформації про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших членів редакції та видавця.

 

Обов’язки та відповідальність рецензентів

Сприяння редакційним рішенням. Рецензування допомагає редакторові приймати рішення щодо публікації, а через листування редакції з автором може, також, допомогти автору у вдосконаленні статті.

Швидкість. Будь-який обраний рецензент, який відчуває себе недостатньо обізнаним для розгляду результатів дослідження, представлених в рукопису, або знає, що не зможе здійснити швидке рецензування, повинен повідомити редактора та припинити свою участь у процесі рецензування.

Конфіденційність. Будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з іншими особами.

Стандарти об’єктивності. Рецензування повинно проводитися об’єктивно. Особиста критика автора є недоречною. Рецензенти повинні чітко висловлювати свої погляди з наведенням аргументів.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Будь-яка ексклюзивна інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні зберігатись конфіденційно та не використовуватися для особистої вигоди. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, щодо яких мають конфлікти інтересів, що походять з конкурентних, спільних або інших відносин або зв’язків з будь-яким із авторів, компаніями або установами, пов’язаними з рукописами.

 
Обов’язки та відповідальність авторів

Стандарти публікацій. Автори матеріалів оригінального дослідження повинні представити точний опис виконаної роботи, а також об’єктивну аргументацію його значення. Основні дані повинні бути точно відображені в рукописі. Рукопис повинен містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим повторити здійснене дослідження. Шахрайські чи свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятними.

Оригінальність та плагіат. Автори повинні самостійно переконатися, що вони написали цілком оригінальні твори, і якщо автори використовували чужу роботу або тексти, то це має бути належним чином зазначено або процитовано. Плагіат може бути у багатьох формах: від подання іншої статті як власної роботи автора до копіювання або перефразування значних частин роботи іншого автора (без цитування) або до претендування на результати досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх його формах є неетичною публікаційною поведінкою і є неприйнятним.

Множинні, скорочені або одночасні публікації. Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи виданнях. Подання одного і того самого рукопису до декількох журналів одночасно являє собою неетичну публікаційну поведінку та є неприйнятним.

Підтвердження джерел. Належне визнання чужої роботи повинно завжди здійснюватись. Автори мають посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи. Інформація, отримана у приватному порядку, зокрема у розмові, листуванні чи обговоренні з третіми особами, не повинна використовуватися або повідомлятися без однозначного письмового дозволу від джерела. Інформація, отримана у процесі виконання конфіденційних службових обов’язків, таких як арбітражні записи або заявки на отримання грантів, не повинна використовуватися без прямого письмового дозволу автора роботи, яка залучена до виконання цих завдань.

Авторство статті. Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або інтерпретацію відповідного дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути вказані як співавтори. Якщо інші особи брали участь у певних суттєвих аспектах дослідницького проекту, їм повинна бути висловлена подяка або вони повинні бути зазначені як її учасники. Відповідний автор повинен переконатись, що у рукописі зазначено всіх належних співавторів та жодного неналежного співавтора, і що всі співавтори побачили та схвалили остаточний варіант рукопису та погодились на його подання до публікації.

Розкриття інформації та конфлікти інтересів. Усі автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший суттєвий конфлікт інтересів, який може тлумачитися як такий, що впливає на результати або тлумачення відповідної статті. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Принципові помилки в опублікованих роботах. Коли автор виявляє значну помилку або неточність у своїй опублікованій статті, зобов’язанням автора є негайне повідомлення редактора журналу або видавця, та співпраця з редактором щодо відкликання або виправлення статті.

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

fb

info@lexportus.net.ua