Вівторок, 20 лютого 2018

Авторам

Критерії прийняття статей до друку в журналі «LEX PORTUS»

Статті, що надсилаються до редакції журналу «LEX PORTUS», відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають бути актуальними, з виразно окресленою проблематикою, містити наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки; у тому числі визначення УДК.

Необхідними елементами статті є:

- постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається;

- визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі;

- формулювання цілей статті;

- виклад основних обґрунтованих результатів дослідження;

- висновки з проведеного дослідження.

Посилання на роботу у тексті повинні позначатися в квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку використаних джерел з вказівкою на відповідну сторінку ([5, с. 25]).

Об’єм статті має дорівнювати 10-12 сторінкам тексту формату А4 (1800 знаків на сторінку А4).

Список використаних джерел наприкінці статті складається відповідно до вимог державного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Крім того, у списку використаних джерел мають бути англомовні посилання.

Анотації (400-500 знаків з пробілами) та ключові слова трьома мовами (українська, російська, англійська) подаються на початку статті після назви.

Анотації мають містити: прізвище та ім’я автора, назву статті відповідними мовами.

Крім того, звертаємо увагу авторів на те, що обов’язково повинна бути додаткова анотація (реферат статті) англійською мовою ( не менше 200 слів)

Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою.

До статті додаються:

- електронний варіант статті у форматі Word;

- інформаційна довідка про автора українською та англійською мовами (ПІБ автора (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса для листування, контактний телефон);

- заява у довільній формі за підписом автора(ів) про те, що стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;

- фото автора(ів) у форматі jpg, tif;

- витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів наукового ступеня, студентів).

Зазначені документи можуть бути надані у електронному вигляді за попередньою домовленістю з редакцією.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

  

Порядок рецензування та редагування

З метою визначення наукової новизни поданого для опублікування в журналі матеріалу (статті, доповіді тощо), його актуальності, відповідності тематичному спрямуванню журналу Редакційною колегією призначаються два незалежних рецензента з числа провідних фахівців у відповідній галузі юридичної науки, які не належать до складу керівних органів журналу. За результатами рецензування складається висновок (рецензія), де зазначається про актуальність матеріалу (статті, доповіді тощо), його відповідність тематичному спрямуванню журналу та можливість прийняття до друку. Також подані до опублікування матеріали можуть надаватися на рецензування членам Редакційної ради. Рецензування здійснюється анонімно.

За запитом зацікавлених осіб до Редакційної колегії надається можливість ознайомлення з відповідними рецензіями.

Відповідно до наданих рецензій та висловлених у них рекомендацій, Редакцією здійснюється редагування поданих до опублікування матеріалів, які потребують незначних виправлень, скорочення й уточнення найменування.

Адреса редакції

 м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
кафедра морського та митного права

 +38(048) 719-88-12

Відповідальний секретар журналу – к.ю.н., с.н.с., доцент, завідуюча лабораторією кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

 (096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
lexportus.journal@gmail.com

Ми знаходимося