Понеділок, 23 вересня 2019

Інструкції для авторів

Критерії прийняття статей до друку в журналі «LEX PORTUS»

Статті, що надсилаються до редакції журналу “LEX PORTUS” повинні відповідати вимогам постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” та Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 р. № 32

До таких вимог відносяться: актуальність, виразно окреслена проблематика, наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки, визначення УДК.

Структура та обсяг статті

Обов’язковими структурними елементами статті є:

1) постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається;

3) визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі;

4) формулювання цілей статті;

5) виклад основних обґрунтованих результатів дослідження;

6) висновки з проведеного дослідження.

Обсяг статті має дорівнювати 18.000 – 22.000 знаків (1800 знаків на сторінку А4).

Анотації та реферат статті

Анотації (400-500 знаків з пробілами), ключові слова (6 – 10 слів) подаються українською, англійською та російською мовами на початку статті після назви.

Реферат статті подається англійською мовою (не менше 1800 знаків) – для статей українською та російською мовами, українською мовою (не менше 1800 знаків) – для статей англійською та російською мовами.

Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою.

Посилання

Посилання на роботу у тексті позначаються у круглих дужках із зазначенням: прізвище автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінка, з якої здійснюється запозичення (Аверочкіна, 2010, с. 25). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою – (Аверочкіна, 2010; Петров, 2007; Іванов, 2015), сторінки зазначаються за необхідності. Використані джерела розташовуються в списках за відповідним алфавітом, не нумеруються.

У списку використаних джерел мають бути англомовні посилання.

Використовуються лише англійські лапки (“…..”).

Список використаних джерел наприкінці статті та його транслітерована і перекладена англійською версія мають бути оформлені згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Нижче наведено зразки оформлення бібліографічних джерел.

Ілюстрації до статей (графіка, малюнки і діаграми) подаються у форматі TIFF або PDF (кожен малюнок в окремому файлі).

При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк.

Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою публікації.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ  БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ  ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ APA–STYLE

 

Подання статті

Стаття подається до редакції у електронному вигляді у форматі Microsoft Word у двох файлах.

1) Титульна сторінка статті, яка включає:
- назву статті (українською, англійською, російською мовами);
- прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), місце роботи, посада (українською, англійською, російською мовами);
- контактні дані автора (авторів): електронна адреса, контактний телефон, посилання на веб-сторінку установи – місця роботи;
- реферат статті (відповідно до пункту Анотації та реферат статті).

2) Текст статті (без зазначення відомостей про автора), який включає:
- назву мовою статті;
- анотації;
- основний текст статті.

Додаткові документи до статті

До статті також додаються:
- заява у довільній формі за підписом автора(ів) із зазначенням того, що стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;
- заява щодо фінансування, у якій описуються джерела фінансової підтримки дослідження (відповідні гранти або спонсорів), або вказується що автор(и) не отримував спеціального фінансування даного дослідження;
- фото автора(ів) у форматі jpg, tif (об’ємом не менше 1 Мб);
- витяг з протоколу засідання кафедри або рецензія наукового керівника про рекомендацію статті до друку, засвідчені належним чином (лише для кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів, студентів).

Зазначені документи можуть бути надані у електронному вигляді за попередньою домовленістю з редакцією.

Процедури анонімного рецензування та редагування

Статті подані до журналу “LEX PORTUS” проходять попередній розгляд редакторів та анонімне рецензування:

На першому етапі редакцією здійснюється розгляд поданих матеріалів на відповідність вимогам щодо: відповідності статті тематичному спрямуванню журналу, належного оформлення статті та комплектності наданих документів. У випадку відповідності встановленим вимогам, матеріали передаються на наступний етап рецензування. Статті, що не відповідають тематичному спрямуванню журналу, або явно не відповідають критеріям журналу не направляються на анонімне рецензування.

На другому етапі подані статті проходять процедуру анонімного наукового рецензування, для чого редакцією призначається незалежний рецензент з числа провідних фахівців у відповідній галузі юридичної науки. Рецензування здійснюється на підставі таких критеріїв, як: актуальність, оригінальність, науковий рівень викладення матеріалу, наукове або практичне значення, додержання вимог академічної доброчесності. Рецензенти використовують деталізовану форму рецензії.

Перевірка на плагіат

Редакція здійснює перевірку на плагіат всіх поданих статей. Як правило редакцією використовуються онлайн ресурси Unicheck або iThenticate!  для перевірки статей на плагіат. Проте, Редакція залишає за собою право використовувати будь-який інший відповідний ресурс або програмне забезпечення.

За запитом автора Редакційною колегією надається для  ознайомлення анонімна копія заповненої рецензійної форми.

Редакція визначає можливість публікації поданої статті на підставі анонімного рецензування. Разом з тим Редакція не є зв’язаною рекомендаціями рецензента і залишає за собою право редагування, пропозиції внесення змін або відхилення статті. Повідомлення про прийняття, відхилення або необхідності внесення змін до статті надсилаються автору(ам) електронною поштою.

Подаючи статтю до журналу “LEX PORTUS”, автор погоджується з її розміщенням, у разі публікації, у відкритому доступі (Open Access) у мережі Інтернет на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ТА ТЕКСТУ СТАТТІ

 

Call for Papers

 

Financial Statement

Адреса редакції

 м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

 +38(048) 719-88-12

Відповідальний секретар журналу – д.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

 (096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
lexportus.journal@gmail.com

Ми знаходимося