Субота, 26 травня 2018

Авторам

Критерії прийняття статей до друку в журналі «LEX PORTUS»

Статті, що надсилаються до редакції журналу «LEX PORTUS» повинні відповідати вимогам постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

До таких вимог відносяться: актуальність, виразно окреслена проблематика, наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки, визначення УДК.

Структура та обсяг статті

Обов’язковими структурними елементами статті є: 1) постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається; 3) визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі; 4) формулювання цілей статті; 5) виклад основних обґрунтованих результатів дослідження; 6) висновки з проведеного дослідження.

Обсяг статті має дорівнювати 18.000 – 22.000 знаків (1800 знаків на сторінку А4).

Анотації та реферат статті

Анотації (400-500 знаків з пробілами), ключові слова (6 – 10 слів) подаються українською, англійською та російською мовами на початку статті після назви.

Реферат статті подається англійською мовою (не менше 1800 знаків) – для статей українською та російською мовами, українською мовою (не менше 1800 знаків) – для статей англійською та російською мовами.

Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою.

Посилання

Посилання на роботу у тексті позначаються у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку використаних джерел з вказівкою на відповідну сторінку ([5, с. 25]). Використані джерела розташовуються в списку по мірі їх появи (не за юридичною силою, не за алфавітом) в тексті статті (першим в тексті є посилання № 1).

Список використаних джерел наприкінці статті складається відповідно до вимог державного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Крім того, у списку використаних джерел мають бути англомовні посилання.

Подання статті

Стаття подається до редакції у електронному вигляді у форматі Word у двох файлах.

1) Титульна сторінка статті, яка включає:

- назву статті (українською, англійською, російською мовами);

- прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), місце роботи, посада (українською, англійською, російською мовами);

- контактні дані автора (авторів): електронна адреса, контактний телефон, посилання на веб-сторінку установи – місця роботи;

- стисле резюме автора (авторів) (до 500 знаків) мовою статті та англійською мовою (для статей українською та російською мовами);

- відомості про дві академічні публікації автора (авторів) з посиланнями у разі доступності он-лайн, або зазначення про те, що такі публікації відсутні.

- реферат статті (відповідно до пункту Анотації та реферат статті);

2) Текст статті (без зазначення відомостей про автора), який включає:

- назву мовою статті;

- анотації;

- основний текст статті.

Додаткові документи до статті

До статті також додаються:

- заява у довільній формі за підписом автора(ів) про те, що стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;

- фото автора(ів) у форматі jpg, tif (об’ємом не менше 1 Мб);

- витяг з протоколу засідання кафедри або рецензія наукового керівника про рекомендацію статті до друку, засвідчені належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів наукового ступеня, студентів).

Зазначені документи можуть бути надані у електронному вигляді за попередньою домовленістю з редакцією.

Порядок рецензування та редагування

Статті подані до журналу «LEX PORTUS» проходять двоетапне рецензування:

- на першому етапі редакцією здійснюється розгляд поданих матеріалів на відповідність вимогам щодо: відповідності статті тематичному спрямуванню журналу, належного оформлення статті та комплектності наданих документів. У випадку відповідності встановленим вимогам, матеріали передаються на наступний етап рецензування;

- на другому етапі здійснюється наукове анонімне рецензування, для якого Редакційною колегією призначається незалежний рецензент з числа провідних фахівців у відповідній галузі юридичної науки. За результатами рецензування складається висновок (рецензія) щодо можливості публікації поданої статті, на підставі таких критеріїв, як: актуальність, оригінальність, науковий рівень викладення матеріалу, наукове або практичне значення, додержання вимог академічної доброчесності.

За запитом зацікавлених осіб Редакційною колегією надається можливість ознайомлення з відповідними рецензіями.

Відповідно до наданих рецензій та висловлених у них рекомендацій Редакція залишає за собою право редагування, скорочення або відхилення статей.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ТА ТЕКСТУ СТАТТІ

Титульна сторінка:

Аверочкіна Т. В.,

к. ю. н., с. н. с., доцент,

завідувач лабораторії

кафедри морського та митного права

Національного університету

«Одеська юридична академія»

(м. Одеса, Україна,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38096 3613975, http://onua.edu.ua)

 

Резюме

 

У 2006 захищено кандидатську дисертацію «Шляхи імплементації міжнародно-правових стандартів професійної підготовки плавскладу в українському законодавстві». З 2007 – завідувач лабораторії і доцент кафедри морського та митного права ОНЮА. Старший науковий співробітник (2011), доцент (2015). У 2009 – 2015 – відповідальний секретар спеціалізованого наукового журналу «Митна справа», з 2016 – науковий редактор спеціалізованого наукового журналу «Lex Portus». Сфера наукових інтересів: морське право.

 

In 2006 a candidate's thesis “Ways of implementation of international legal standards for the training of seafarers in the framework of Ukrainian legislation” was defended. Head of the laboratory and Associate Professor of the Department of Maritime and Customs Law since 2007 at ONLA. Academic rank of Senior Research Assistant (2011), Docent (2015). Between 2009-2015 I was an Executive Secretary of the specialized scientific journal “Mytna sprava”, and I has been an Executive Secretary of the scientific review “Lex Portus” since 2016. Area of expertise: Maritime Law.

 

Відомості про дві академічні публікації автора:

 

  1. Аверочкіна Т.В. Щодо визначення поняття «вільна практика» для суден в морських портах України. Lex Portus. 2017. № 1. С. 189–199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2017_1_19
  2. Аверочкіна Т.В. Про «позитивний» зміст поняття «адміністративна юрисдикція». Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 4 (10). С. 94–104. URL: http://www.earj.org/wp-content/uploads/2017/07/2017_10_EARJ.pdf

 

Реферат статті:

 

Tetyana Averochkina. Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine

The article is devoted to the investigation of measures of administrative coercion (administrative warning, administrative discontinuance and administrative penalty), which are carried out in inland waters, territorial sea and exclusive (maritime) economic zone of Ukraine. The classification of these measures, as well as subjects, which are entrusted with the implementation of the respective proxies for their application, has been carried out.  There are two approaches to the understanding of administrative jurisdiction: broad and narrow. The author’s definition of administrative jurisdiction in coastal waters is provided as a by-law administrative activity of the executive authorities on the implementation of the state administrative influence on social relations in inland waters, territorial sea, exclusive economic zone and, if it is established, in contiguous zone. It is emphasized that the Law “About the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine” is the embodiment and basis for the implementation of the administrative jurisdiction of Ukraine in the space of open sea. But the fact that, with regard to sea spaces, the administrative jurisdiction of the state through the exercise of powers of the specially authorized state bodies extends far beyond its land territory, inland waters and territorial sea, is manifested. It is noted that certain directions of state administrative influence on social relations that arise in coastal waters of Ukraine, especially in the exclusive (maritime) economic zone, require urgent normative works and development of a plan of measures for tax support of energy production by using water, currents and wind.

Keywords: administrative coercion, administrative warning, administrative discontinuance, administrative liability, coastal waters, internal waters of Ukraine, territorial sea of Ukraine, an exclusive (maritime) economic zone of Ukraine, administrative jurisdiction.

 

 

Текст статті:

УДК 342.951

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ УКРАЇНИ

 

Статтю присвячено дослідженню заходів адміністративного примусу (адміністративного попередження, адміністративного припинення та адміністративної відповідальності), що здійснюються у внутрішніх водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України. Проведено класифікацію цих заходів, а також суб’єктів, на які покладене здійснення відповідних повноважень з їх застосування. Зазначається, що окремі напрями державного управлінського впливу на суспільні відносини, що виникають у прибережних водах України, особливо у виключній (морській) економічній зоні, потребують невідкладних нормотворчих робіт та розробки плану заходів щодо податкового підтримання виробництва енергії шляхом використання води, течій і вітру.

Ключові слова: адміністративний примус, адміністративне попередження, адміністративне припинення, адміністративна відповідальність, прибережні води, внутрішні води України, територіальне море України, виключна (морська) економічна зона України, адміністративна юрисдикція.

 

Tetyana Averochkina. Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine. – Article.

The article is devoted to the investigation of measures of administrative coercion (administrative warning, administrative discontinuance and administrative penalty), which are carried out in inland waters, territorial sea and exclusive (maritime) economic zone of Ukraine. The classification of these measures, as well as subjects, which are entrusted with the implementation of the respective proxies for their application, has been carried out. It is noted that certain directions of state administrative influence on social relations that arise in coastal waters of Ukraine, especially in the exclusive (maritime) economic zone, require urgent normative works and development of a plan of measures for tax support of energy production by using water, currents and wind.

Keywords: administrative coercion, administrative warning, administrative discontinuance, administrative liability, coastal waters, internal waters of Ukraine, territorial sea of Ukraine, an exclusive (maritime) economic zone of Ukraine, administrative jurisdiction.

 

Аверочкина Т. В. Административное принуждение в прибрежных водах Украины. – Статья.

Статья посвящена исследованию мер административного принуждения (административного предупреждения, административного пресечения и административной ответственности), осуществляемых во внутренних водах, территориальном море и исключительной (морской) экономической зоне Украины. Проведена классификация этих мер, а также субъектов, на которых возложено осуществление соответствующих полномочий по их применению. Отмечается, что отдельные направления государственного управленческого воздействия на общественные отношения, возникающие в прибрежных водах Украины, особенно в исключительной (морской) экономической зоне, требуют проведения безотлагательных нормативных работ и разработки плана мероприятий по налоговой поддержке производства энергии путем использования воды, течений и ветра.

Ключевые слова: административное принуждение, административное предупреждение, административное пресечение, административная ответственность наказание, прибрежные воды, внутренние воды Украины, территориальное море Украины, исключительная (морская) экономическая зона Украины, административная юрисдикция.

 

Прибережні води будь-якої держави є вагомим фактором її успішного розвитку та економічної стабільності. Невипадково саме на узбережжях океанів, морів та великих судноплавних рік виникали первісні міста та держави (цивілізація майя, Месопотамія, Стародавня Греція, Римська Імперія, Єгипет тощо). Життєзабезпечення населення давніх та сучасних прибережних агломерацій напряму пов’язане з їх розташуванням поблизу морських та річкових торговельних шляхів, які є запорукою їх більш прогресивного розвитку в порівнянні з тими поселеннями, що не мали виходу до водних комунікацій. З часом цей системоутворюючий вплив поширився углиб країн, проте до сьогодні саме прибережні регіони держав займають лідируючі позиції у сфері оновлення та вдосконалення законодавства у сфері використання водних просторів, морського та річкового транспорту, практики його застосування і запозичення позитивного досвіду зарубіжних держав у вітчизняну практику. В Україні наочним прикладом цієї тези є те, що ініціативи стосовно реформування морської галузі країни та удосконалення її правового забезпечення висловлюються саме у приморському Одеському регіоні [1].

Завдячуючи близькому розташуванню до суходолу, саме у прибережних водах здійснюється найбільший обсяг прав прибережної держави щодо здійснення публічного управління. Так, на внутрішні води і територіальне море поширюється суверенітет та юрисдикція прибережної держави в повному обсязі, вони належать до її державної території, але у останньому, зважаючи на ч. 3 ст. 2 Конвенції ООН з морського права 1982 р. [2] (далі – UNCLOS’82), суверенітет здійснюється….

….. Поряд із цим, адміністративно-правовий примус має окремі, лише йому притаманні, особливості: регулюється нормами адміністративного права, яке передбачає види, підстави, порядок їх застосування; застосовується не лише до індивідуальних, але й до колективних осіб; має багато суб’єктів; здійснюється в рамках позаслужбового підпорядкування, при відсутності організаційного підпорядкування між сторонами [5, c. 41]. Ці ознаки є характерними також і процесові….

ЛІТЕРАТУРА

1. Див.: Ківалов С. В. Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики. Lex Portus. 2017. № 1. С. 5-21; Ківалов С. В. Адміністрація морських портів України: чи не зайва структура? Lex Portus. 2017. № 2. С. 5-20; Кивалов С. В. Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации. Lex Portus. 2016. № 1. С. 5-23.

2. Конвенция ООН по морскому праву, 1982. Бюллетень международных договоров. 1998. № 1. С. 3-168.

….

5. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: навч.-метод. посібник. Одеса: Юрид. л-ра, 2002. 312 с.

Адреса редакції

 м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
кафедра морського та митного права

 +38(048) 719-88-12

Відповідальний секретар журналу – к.ю.н., с.н.с., доцент, завідуюча лабораторією кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

 (096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
lexportus.journal@gmail.com

Ми знаходимося