Четвер, 18 жовтня 2018

Інструкції для авторів

Критерії прийняття статей до друку в журналі «LEX PORTUS»

Статті, що надсилаються до редакції журналу “LEX PORTUS” повинні відповідати вимогам постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” та Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 р. № 32

До таких вимог відносяться: актуальність, виразно окреслена проблематика, наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки, визначення УДК.

Структура та обсяг статті

Обов’язковими структурними елементами статті є:

1) постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається;

3) визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі;

4) формулювання цілей статті;

5) виклад основних обґрунтованих результатів дослідження;

6) висновки з проведеного дослідження.

Обсяг статті має дорівнювати 18.000 – 22.000 знаків (1800 знаків на сторінку А4).

Анотації та реферат статті

Анотації (400-500 знаків з пробілами), ключові слова (6 – 10 слів) подаються українською, англійською та російською мовами на початку статті після назви.

Реферат статті подається англійською мовою (не менше 1800 знаків) – для статей українською та російською мовами, українською мовою (не менше 1800 знаків) – для статей англійською та російською мовами.

Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою.

Посилання

Посилання на роботу у тексті позначаються у круглих дужках із зазначенням: прізвище автора – кома – рік видання роботи – кома – сторінка, з якої здійснюється запозичення (Аверочкіна, 2010, с. 25). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою – (Аверочкіна, 2010; Петров, 2007; Іванов, 2015), сторінки зазначаються за необхідності. Використані джерела розташовуються в списках за відповідним алфавітом, не нумеруються.

У списку використаних джерел мають бути англомовні посилання.

Використовуються лише англійські лапки (“…..”).

Список використаних джерел наприкінці статті та його транслітерована і перекладена англійською версія мають бути оформлені згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Нижче наведено зразки оформлення бібліографічних джерел.

Ілюстрації до статей (графіка, малюнки і діаграми) подаються у форматі TIFF або PDF (кожен малюнок в окремому файлі).

При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк.

Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою публікації.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ APA–STYLE

Загальні правила:

Бібліографічні описи джерел і літератури у списку використаних джерел (ЛІТЕРАТУРА) та у його транслітерованій версії (REFERENCES) мають бути оформлені відповідно до вимог APA-Style згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення найбільш поширених бібліографічних джерел. Більш докладну інформацію можна отримати на сайті: http://www.apastyle.org або https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide

При оформленні бібліографічних описів джерел і літератури потрібно враховувати пряме та курсивне (Italic) начертання тексту, а також послідовність розміщення елементів посилання.

Транслітерований список літератури (REFERENCES) наприкінці статті оформляється латиницею. При оформленні бібліографічних посилань на кириличні (в тому числі україномовні та російськомовні) статті, надруковані в журналах та збірниках, рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в розділі REFERENCES:

– ПІБ авторів (транслітерація);

– назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];

– вихідні дані з позначеннями англійською мовою.

У REFERENCES місто видання у англомовних та україномовних джерелах вказується англійською мовою, а назва видавництва – транслітерується.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та http://www.slovnyk.ua/services/translit.php — для українських джерел.

При оформленні посилання на матеріали web-сайтів посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту <URL>, виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду цього сайту (в круглих дужках). Назва місяця перегляду web-сторінки подається мовою статті. У REFERENCES перед електронним посиланням наводяться слова Retrieved from.

Для вашої зручності, наведені нижче приклади оформлення джерел та літератури розділені за видами таких джерел, та кожен із них наводиться послідовно в двох форматах: перший – приклад посилання у списку використаної літератури (ЛІТЕРАТУРА); другий – приклад посилання на те саме джерело, як воно має бути наведено в списку літератури (REFERENCES).

Монографія:

Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co.

Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co. [in English]

 

Колпаков, В.К. (2004). Адміністративно-деліктний правовий феномен. Київ: Юрінком Інтер.

Kolpakov, V.K. (2004). Administratyvno-deliktnyi pravovyi fenomen [Administrative-delict legal phenomenon]. Кyiv. Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

 

Никифоров, В.С. (1999). Мультимодальные перевозки и транспортная логистика. Новосибирск, НГАВТ.

Nikiforov, V.S. (1999). Mul'timodal'nye perevozki i transportnaja logistika [Multimodal transport and transport logistics]. Novosibirsk, NGAVT. [in Russian].

 

Стаття в журналі:

Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases. German Law Journal, 8, 713-714.

Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases. German Law Journal, no. 8, 713-714. [in English].

 

Дем’янченко, А.Г. (2013). Державно-приватне партнерство в морській портовій галузі. Прометей, 1, 206-211.

Demianchenko, A.H. (2013). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v morskii portovii haluzi [Public-private partnership in the maritime industry]. Prometei [Prometheus], no. 1, 206-211. [in Ukrainian].

 

Масленников, М.Я. (2001). Административно-юрисдикционный процесс: понятие и соотношение с иными видами процессуально-правовой деятельности. Государство и право, 2, 15-20.

Maslennikov, M.Ja. (2001). Administrativno-jurisdikcionnyj process: ponjatie i sootnoshenie s inymi vidami processual'no-pravovoj dejatel'nosti [Administrative-jurisdictional process: the concept and correlation with other types of procedural and legal activity]. Gosudarstvo i pravo [The State and The Law], no. 2, 15-20. [in Russian].

 

Тези конференції:

Аверочкіна, Т.В. (2010) До питання про правовий режим історичних заток прибережної держави. Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення: матеріали ІІІ Міжнародної. науково-практичної конференції (29-30 жовтня 2010 р., м. Київ), 2, 100-101.

Averochkina, T.V. (2010) Do pytannia pro pravovyi rezhym istorychnykh zatok pryberezhnoi derzhavy [To the question of the legal regime of the historical bays of the coastal state]. Yurydychna nauka: politychni, ekonomichni ta sotsialni vytoky sohodennia: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (29-30 zhovtnia 2010 r., m. Kyiv). [Legal science: political, economic and social origins of the present: materials of the III International Scientific and Practical Conference (October 29-30, 2010, Kyiv)], 2, 100-101. [in Ukrainian].

 

Посилання на web-ресурс:

Транспорт і шляхи сполучень. ˂http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27408/2/ТиПС_Конспект_.pdf˃ (2017, червень, 02).

Transport i shliakhy spoluchen [Transport and communication paths]. Retrieved from http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27408/2/ТиПС_Конспект_.pdf [in Ukrainian]. (2017, June, 02).

 

Кузнецов, С.О., Аверочкіна, Т.В. (2017). Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства: деякі аспекти визначення правового статусу та режиму. Lex Portus [Lex Portus], 4. ˂https://lexportus.net.ua/vipusk-4-2017/kuznetsov_s_o_averochkina_t_v_protoky_shcho_vykorystovuiutsia_dlia_mizhnarodnogo_sudnoplavstva_deiaki_
aspekty_vyznachennia_pravovogo_statusu_ta_rezhymu.pdf
˃ (2017, листопад, 30).

Kuznetsov, S.O., Averochkina, T.V. (2017). Protoky, shcho vykorystovuiutsia dlia mizhnarodnoho sudnoplavstva: deiaki aspekty vyznachennia pravovoho statusu ta rezhymu [Streams used for international shipping: some aspects of determining the legal status and mode]. Lex Portus [Lex Portus], no. 4. Retrieved from https://lexportus.net.ua/vipusk-4-2017/kuznetsov_s_o_averochkina_t_v_protoky_shcho_vykorystovuiutsia_dlia_mizhnarodnogo_sudnoplavstva_deiaki_aspekty_vyznachennia_pravovogo_statusu_ta_rezhymu.pdf [in Ukrainian]. (2017, November, 30).

 

Kontorovich, Eu. (2015). Economic Dealings with Occupied Territories. Columbia Journal of Transnational Law. ˂http://jtl.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/Kontorovich-Article_53-CJTL_584.pdf˃ (2018, June, 02).

Kontorovich, Eu. (2015). Economic Dealings with Occupied Territories. Columbia Journal of Transnational Law. Retrieved from http://jtl.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/Kontorovich-Article_53-CJTL_584.pdf˃ [in English]. (2018, June, 02).

 

Посилання на законодавчі акти та правові документи

Закони та підзаконні акти

Кодекс торговельного мореплавства, 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 47-52, 349.

Kodeks torhovelnoho moreplavstva 1995 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Code of Merchant Shipping 1995 (Verkhovna Rada of Ukraine)].Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 47-52, 349. [in Ukrainian].

 

Цивільний кодекс, 2003. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2018, червень, 02).

Tsyvil’nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code 2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5 [in Ukrainian]. (2018, червень, 02).

 

Закон виключну (морську) економічну зону України 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 21, 152.

Zakon pro vykliuchnu (morsku) ekonomichnu zonu Ukrainy 1995 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Law On the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine 1995 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 21, 152. [in Ukrainian].

 

Наказ про закриття морських портів 2014 (Міністерство інфраструктури України). Офіційний вісник України, 54, 1461.

Nakaz pro zakryttia morskykh portiv 2014 (Ministerstvo infrastruktury Ukrainy). [Order about the closure of seaports 2014 (Ministry of Infrastructure of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 54, 1461. [in Ukrainian].

Угоди, конвенції, рекомендації

Конвенция по морскому праву 1982. (Организация Объединенных Наций). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_057/print1513354394470931˃ (2018, червень, 02).

Konvencija po morskomu pravu 1982 (Organizacija Ob’edinennyh Nacij) [Convention on the Law of the Sea 1982 (United Nations)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Russian]. (2018, June, 02).

 

Технічна угода щодо проведення заходів військової підготовки в Україні 2015. (Міністерство оборони України та Департамент національної оборони і Збройних сил Канади). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124_051/print1521696002207247˃ (2018, червень, 02).

Tekhnichna uhoda shchodo provedennia zakhodiv viiskovoi pidhotovky v Ukraini 2015 (Ministerstvo oborony Ukrainy ta Departament natsionalnoi oborony i Zbroinykh syl Kanady). [Technical agreement on the implementation of military training activities in Ukraine 2015 (Ministry of Defense of Ukraine and Department of National Defense and the Armed Forces of Canada)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Ukrainian]. (2018, June, 02).

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532˃ (2013, ноябрь, 21).

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 (Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Russian]. (2013, November, 21)

Двосторонні угоди

Угода про торговельне судноплавство 2012 (Кабінет Міністрів України та Уряд Італійської Республіки). Офіційний вісник України, 14, 7, 229.

Uhoda pro torhovelne sudnoplavstvo 2012 (Kabinet Ministriv Ukrainy ta Uriad Italiiskoi Respubliky) [Trade Maritime Agreement 2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Italian Republic)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 14, 7, 229. [in Ukrainian].

Документи судів

Документи Міжнародного суду

Fisheries case. United Kingdom v. Norway [1951]. ICJ ˂http://www.icj-cij.org/files/case-related/5/005-19511218-JUD-01-00-EN.pdf˃ (2018, June, 02).

Fisheries case. United Kingdom v. Norway [1951]. ICJ. Retrieved from http://www.icj-cij.org/files/case-related/5/005-19511218-JUD-01-00-EN.pdf [in English]. (2018, June, 02).

Судові рішення окремих країн

Ухвала у справі № 522/1672/17 (провадження 1-кс/522/1420/17) [2017] Приморський районний суд міста Одеси. Єдиний державний реєстр судових рішень. ˂http://reyestr.court.gov.ua/Review/64403401 (2018, червень, 02).

Ukhvala u spravi № 522/1672/17 (provadzhennia 1-ks/522/1420/17) [2017] Prymorskyi raionnyi sud mista Odesy. [Decision in the case No. 522/1672/17 (procedure 1-ks/522/1420/17) [2017] of the Primorsky District Court of Odessa]. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. [United state register of court decisions]. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/64403401 [in Ukrainian] (2018, June 02).

 

Подання статті

Стаття подається до редакції у електронному вигляді у форматі Microsoft Word у двох файлах.

1) Титульна сторінка статті, яка включає:
- назву статті (українською, англійською, російською мовами);
- прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), місце роботи, посада (українською, англійською, російською мовами);
- контактні дані автора (авторів): електронна адреса, контактний телефон, посилання на веб-сторінку установи – місця роботи;
- стисле резюме автора (авторів) (до 500 знаків) мовою статті та англійською мовою (для статей українською та російською мовами);
- відомості про дві академічні публікації автора (авторів) з посиланнями у разі доступності он-лайн, або зазначення про те, що такі публікації відсутні.
- реферат статті (відповідно до пункту Анотації та реферат статті);

2) Текст статті (без зазначення відомостей про автора), який включає:
- назву мовою статті;
- анотації;
- основний текст статті.

Додаткові документи до статті

До статті також додаються:
- заява у довільній формі за підписом автора(ів) із зазначенням того, що стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;
- фото автора(ів) у форматі jpg, tif (об’ємом не менше 1 Мб);
- витяг з протоколу засідання кафедри або рецензія наукового керівника про рекомендацію статті до друку, засвідчені належним чином (лише для кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів, студентів).

Зазначені документи можуть бути надані у електронному вигляді за попередньою домовленістю з редакцією.

Процедури анонімного рецензування та редагування

Статті подані до журналу “LEX PORTUS” проходять двоетапне анонімне рецензування:

На першому етапі редакцією здійснюється розгляд поданих матеріалів на відповідність вимогам щодо: відповідності статті тематичному спрямуванню журналу, належного оформлення статті та комплектності наданих документів. У випадку відповідності встановленим вимогам, матеріали передаються на наступний етап рецензування. Статті, що не відповідають тематичному спрямуванню журналу, або явно не відповідають критеріям журналу не направляються на анонімне рецензування.

На другому етапі подані статті проходять процедуру анонімного наукового рецензування, для чого редакцією призначається незалежний рецензент з числа провідних фахівців у відповідній галузі юридичної науки. (Члени Редакційної колегії або Редакційної Ради журналу Lex Portus регулярно призначаються для рецензування статей). Рецензування здійснюється на підставі таких критеріїв, як: актуальність, оригінальність, науковий рівень викладення матеріалу, наукове або практичне значення, додержання вимог академічної доброчесності. Рецензенти використовують деталізовану форму рецензії.

За запитом автора Редакційною колегією надається для  ознайомлення анонімна копія заповненої рецензійної форми.

Редакція визначає можливість публікації поданої статті на підставі анонімного рецензування. Разом з тим Редакція не є зв’язаною рекомендаціями рецензента і залишає за собою право редагування, пропозиції внесення змін або відхилення статті. Повідомлення про прийняття, відхилення або необхідності внесення змін до статті надсилаються автору(ам) електронною поштою.

Подаючи статтю до журналу “LEX PORTUS”, автор погоджується з її розміщенням, у разі публікації, у відкритому доступі у мережі Інтернет.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ТА ТЕКСТУ СТАТТІ

Титульна сторінка:

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ УКРАЇНИ

Аверочкіна Т. В.,
к. ю. н., с. н. с., доцент,
завідувач лабораторії
кафедри морського та митного права
Національного університету
“Одеська юридична академія”
(м. Одеса, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38096 3613975, http://onua.edu.ua)
 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0652-7658

 

Tetyana Averochkina. Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine. – Article.

Аверочкина Т. В. Административное принуждение в прибрежных водах Украины. – Статья.

 

Резюме

У 2006 захищено кандидатську дисертацію “Шляхи імплементації міжнародно-правових стандартів професійної підготовки плавскладу в українському законодавстві”. З 2007 – завідувач лабораторії і доцент кафедри морського та митного права ОНЮА. Старший науковий співробітник (2011), доцент (2015). У 2009 – 2015 – відповідальний секретар спеціалізованого наукового журналу “Митна справа”, з 2016 – науковий редактор спеціалізованого наукового журналу “Lex Portus”. Сфера наукових інтересів: морське право.

In 2006 a candidate's thesis “Ways of implementation of international legal standards for the training of seafarers in the framework of Ukrainian legislation” was defended. Head of the laboratory and Associate Professor of the Department of Maritime and Customs Law since 2007 at ONLA. Academic rank of Senior Research Assistant (2011), Docent (2015). Between 2009-2015 I was an Executive Secretary of the specialized scientific journal “Mytna sprava”, and I has been an Executive Secretary of the scientific review “Lex Portus” since 2016. Area of expertise: Maritime Law.

 

Відомості про дві академічні публікації автора:

 

  1. Аверочкіна, Т.В. (2017). Щодо визначення поняття “вільна практика” для суден в морських портах України. Lex Portus. ˂http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2017_1_19˃ (2018, червень, 02).
  2. Аверочкіна, Т.В. (2017). Про “позитивний” зміст поняття “адміністративна юрисдикція”. Eurasian Academic Research Journal. ˂http://www.earj.org/wp-content/uploads/2017/07/2017_10_EARJ.pdf˃ (2018, червень, 02).

 

Реферат статті:

 

Tetyana Averochkina. Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine

The article is devoted to the investigation of measures of administrative coercion (administrative warning, administrative discontinuance and administrative penalty), which are carried out in inland waters, territorial sea and exclusive (maritime) economic zone of Ukraine. The classification of these measures, as well as subjects, which are entrusted with the implementation of the respective proxies for their application, has been carried out.  There are two approaches to the understanding of administrative jurisdiction: broad and narrow. The author’s definition of administrative jurisdiction in coastal waters is provided as a by-law administrative activity of the executive authorities on the implementation of the state administrative influence on social relations in inland waters, territorial sea, exclusive economic zone and, if it is established, in contiguous zone. It is emphasized that the Law “About the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine” is the embodiment and basis for the implementation of the administrative jurisdiction of Ukraine in the space of open sea. But the fact that, with regard to sea spaces, the administrative jurisdiction of the state through the exercise of powers of the specially authorized state bodies extends far beyond its land territory, inland waters and territorial sea, is manifested. It is noted that certain directions of state administrative influence on social relations that arise in coastal waters of Ukraine, especially in the exclusive (maritime) economic zone, require urgent normative works and development of a plan of measures for tax support of energy production by using water, currents and wind.

Key words: administrative coercion, administrative warning, administrative discontinuance, administrative liability, coastal waters, internal waters of Ukraine, territorial sea of Ukraine, an exclusive (maritime) economic zone of Ukraine, administrative jurisdiction.

 

Текст статті:

УДК 342.951

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС У ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ УКРАЇНИ

 

Статтю присвячено дослідженню заходів адміністративного примусу (адміністративного попередження, адміністративного припинення та адміністративної відповідальності), що здійснюються у внутрішніх водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України. Проведено класифікацію цих заходів, а також суб’єктів, на які покладене здійснення відповідних повноважень з їх застосування. Зазначається, що окремі напрями державного управлінського впливу на суспільні відносини, що виникають у прибережних водах України, особливо у виключній (морській) економічній зоні, потребують невідкладних нормотворчих робіт та розробки плану заходів щодо податкового підтримання виробництва енергії шляхом використання води, течій і вітру.

Ключові слова: адміністративний примус, адміністративне попередження, адміністративне припинення, адміністративна відповідальність, прибережні води, внутрішні води України, територіальне море України, виключна (морська) економічна зона України, адміністративна юрисдикція.

 

Administrative Coercion in Coastal Waters of Ukraine. – Article.

The article is devoted to the investigation of measures of administrative coercion (administrative warning, administrative discontinuance and administrative penalty), which are carried out in inland waters, territorial sea and exclusive (maritime) economic zone of Ukraine. The classification of these measures, as well as subjects, which are entrusted with the implementation of the respective proxies for their application, has been carried out. It is noted that certain directions of state administrative influence on social relations that arise in coastal waters of Ukraine, especially in the exclusive (maritime) economic zone, require urgent normative works and development of a plan of measures for tax support of energy production by using water, currents and wind.

Keywords: administrative coercion, administrative warning, administrative discontinuance, administrative liability, coastal waters, internal waters of Ukraine, territorial sea of Ukraine, an exclusive (maritime) economic zone of Ukraine, administrative jurisdiction.

 

Административное принуждение в прибрежных водах Украины. – Статья.

Статья посвящена исследованию мер административного принуждения (административного предупреждения, административного пресечения и административной ответственности), осуществляемых во внутренних водах, территориальном море и исключительной (морской) экономической зоне Украины. Проведена классификация этих мер, а также субъектов, на которых возложено осуществление соответствующих полномочий по их применению. Отмечается, что отдельные направления государственного управленческого воздействия на общественные отношения, возникающие в прибрежных водах Украины, особенно в исключительной (морской) экономической зоне, требуют проведения безотлагательных нормативных работ и разработки плана мероприятий по налоговой поддержке производства энергии путем использования воды, течений и ветра.

Ключевые слова: административное принуждение, административное предупреждение, административное пресечение, административная ответственность наказание, прибрежные воды, внутренние воды Украины, территориальное море Украины, исключительная (морская) экономическая зона Украины, административная юрисдикция.

 

Прибережні води будь-якої держави є вагомим фактором її успішного розвитку та економічної стабільності. Невипадково саме на узбережжях океанів, морів та великих судноплавних рік виникали первісні міста та держави (цивілізація майя, Месопотамія, Стародавня Греція, Римська Імперія, Єгипет тощо). Життєзабезпечення населення давніх та сучасних прибережних агломерацій напряму пов’язане з їх розташуванням поблизу морських та річкових торговельних шляхів, які є запорукою їх більш прогресивного розвитку в порівнянні з тими поселеннями, що не мали виходу до водних комунікацій. З часом цей системоутворюючий вплив поширився углиб країн, проте до сьогодні саме прибережні регіони держав займають лідируючі позиції у сфері оновлення та вдосконалення законодавства у сфері використання водних просторів, морського та річкового транспорту, практики його застосування і запозичення позитивного досвіду зарубіжних держав у вітчизняну практику. В Україні наочним прикладом цієї тези є те, що ініціативи стосовно реформування морської галузі країни та удосконалення її правового забезпечення висловлюються саме у приморському Одеському регіоні (Ківалов, 2017а, б; Ківалов, 2016).

Завдячуючи близькому розташуванню до суходолу, саме у прибережних водах здійснюється найбільший обсяг прав прибережної держави щодо здійснення публічного управління. Так, на внутрішні води і територіальне море поширюється суверенітет та юрисдикція прибережної держави в повному обсязі, вони належать до її державної території, але у останньому, зважаючи на ч. 3 ст. 2 Конвенції ООН з морського права 1982 р. (далі – UNCLOS’82), суверенітет здійснюється….

….. Поряд із цим, адміністративно-правовий примус має окремі, лише йому притаманні, особливості: регулюється нормами адміністративного права, яке передбачає види, підстави, порядок їх застосування; застосовується не лише до індивідуальних, але й до колективних осіб; має багато суб’єктів; здійснюється в рамках позаслужбового підпорядкування, при відсутності організаційного підпорядкування між сторонами (Ківалов, Біла, 2002). Ці ознаки є характерними також і процесові….

ЛІТЕРАТУРА

Ківалов, С.В. (2017а). Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики. Lex Portus, 1, 5-21; Ківалов, С.В. (2017б). Адміністрація морських портів України: чи не зайва структура? Lex Portus, 2, 5-20; Кивалов, С.В. (2016). Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации. Lex Portus, 1, 5-23.

Ківалов, С.В., Біла, Л.Р. (2002). Адміністративне право України. Одеса: Юрид. л-ра.

Конвенция по морскому праву 1982. (Организация Объединенных Наций). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_057/print1513354394470931˃ (2018, январь, 2018).

…..

REFERENCES

Kivalov, S.V. (2017a). Portovi zbory v Ukraini: poshuk optymalnoi modeli konkurentnoi taryfnoi polityky [Harbour dues in Ukraine: a search of an optimum model of competition tariff policy]. Lex Portus. [Lex Portus], no. 1, 5-21. [in Ukrainian]; Kivalov, S.V. (2017b). Administratsiia morskykh portiv Ukrainy: chy ne zaiva struktura? [Administration of sea ports of Ukraine: whether or not the structure is superfluous?]. Lex Portus. [Lex Portus], no. 2, 5-20. [in Ukrainian]; Kivalov, S.V. (2016). Svobodnye jekonomicheskie zony v Odesskom regione: tradicii i novacii [Free economic zones in the odesa region: traditions and innovations]. Lex Portus. [Lex Portus], no. 1, 5-23. [in Russian].

Kivalov, S.V., Bila, L.R. (2002). Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine]. Оdesa. [in Ukrainian].

Konvencija po morskomu pravu 1982 (Organizacija Ob’edinennyh Nacij) [Convention on the Law of the Sea 1982 (United Nations)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Russian]. (2018, January, 02).

…..

Адреса редакції

 м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

 +38(048) 719-88-12

Відповідальний секретар журналу – к.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

 (096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
lexportus.journal@gmail.com

Ми знаходимося