Середа, 19 травня 2021

Archive Issue of the Journal

Титул
[Title]

Шановні читачі
[Dear readers]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Ківалов С. В. Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики
[Sergiy Kivalov. Harbour Dues in Ukraine: a Search of an Optimum Model of Competition Tariff Policy]

Петров Р. А. Особливості транспозиції «acquis» ЄС у правову систему України в процесі імплементації Угоди між Україною та ЄС про асоціацію та Угоди про енергетичне співтовариство
[Roman Petrov. Features of a Transposition of «an acquis» of the EU in the Legal System of Ukraine in the Process of Implementation of Ukraine and the EU Association Agreement and the Energy Community Treaty]

Завальнюк В.В. Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аспект
[Volodymyr Zavalniuk. Law Efficiency: Anthropological and Eurointegrational Aspects]

Oleksii Plotnikov Defining transitional justice: scholarly debate and UN precision

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
[ADMINISTRATIVE AND INFORMATION LAW]

Гладка О.В. Передумови реалізації адміністративно-правової доктрини людиноцентризму
[Helen Gladkaya. Prerequisites for the Implementation of the Administrative-legal Doctrine of Human-centrism]

Юлдашев О.Х., Павленко О.В. Зростання ролі асоційованої, колективної власності як перспективна тенденція в розвитку публічного регулювання відносин власності
[Aleksey Youldashev, Aleksandr Pavlenko. The Increasing Role Associated, Collective Ownership as Promising Trends in the Development of Public Regulation of Property Relations]

Сербин Р.А. До питання про взаємодію публічної адміністрації та суб’єктів благодійництва
[Ruslan Serbin. To a Question of an Interaction of Public Administration and Subjects of Charity]

Вставська Т.В. Адміністративно-правовий статус волонтерів, які брали участь в антитерористичній операції
[Tetiana Vstavska. The Administrative and Legal Status of Volunteers of Antiterrorist Operation]

Кудрявцев О.В. Правове регулювання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні
[Aleksey Kudryavtsev. Legal Regulation of the Activities of the State Architectural and Construction Inspection in Ukraine]

Малярчук І.А. Шляхи удосконалення вирішення податкових спорів в адміністративному судочинстві
[Iryna Malyarchuk. The Ways of Improvement of the Solution of Tax Dispute in Administrative Procedure]

Антошина І.В. Інформаційна функція права як основа правової інформованості в Україні
[Iryna Antoshina. Informational Function of Law as Basis of Legal Awareness in Ukraine]

МИТНЕ ПРАВО
[CUSTOMS LAW]

Биков І.О. Європейські митні стандарти
[Igor Bykov. European Customs Standards]

Брачук А.О. Особливості забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умовах спрощення митних процедур
[Anastasiia Brachuk. Features of Ensuring the Customs Security and Customs Interests in Terms of Simplification of Customs Procedures]

Шевченко П.Ю. Характеристика процедури прийняття попередніх рішень з питань визначення країни походження товарів
[Pavlo Shevchenko. Characteristics of the Procedure for Making Preliminary Decisions on the Determination of the Country of Origin of Goods]

Дуженко С.А. Постанова про проведення додаткової перевірки у справах про порушення митних правил: проблемні питання та шляхи їх вирішення
[Svitlana Duzhenko. Decision on Carrying out Additional Check on Violation of Customs Rules: Problematic Issues and Ways of Their Solution]

МОРСЬКЕ І ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
[MARITIME AND TRANSPORT LAW]

Аверочкіна Т.В. Щодо визначення поняття «вільна практика» для суден в морських портах України
[Tetiana Averochkina. About a Determination of the Concept “Free Practice” for Sea Vessels in Seaports of Ukraine]

Сокуренко О.А. Особливості укладення договору оренди транспортних засобів
[Olena Sokurenko. The Features of a Conclusion of a Lease Contract of Vehicles]

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА
[PROMINENT DECISIONS OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE IN THE SPHERE OF MARITIME LAW]

44. NORTH SEA CONTINENTAL SHELF CASES Judgment of 20 February 1969

НАУКОВЕ ЖИТТЯ
[SCIENTIFIC LIFE]

Савич О.С. IХ Міжнародна науково-практична конференція «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики»
[IX International Scientific and Practical Conference “Maritime Law and Management: Evolution and Modern Challenges”]

 

До уваги авторів
[Instructions for Authors]

Зміст
[The Table of Contents]

Адреса редакції

м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

Відповідальний секретар журналу – д.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

(096)361-39-75, (095)943-84-95

info@lexportus.net.ua