Середа, 20 лютого 2019

Архів номерів

Титул
[Title]

Шановні читачі
[Dear readers]

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики»
[XII International Scientific and Practical Conference “Maritime Law and Management: The Evolution and Modern Challenges”]

МОРСЬКЕ ПРАВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
[MARITIME LAW AND MANAGEMENT: THE EVOLUTION AND MODERN CHALLENGES]

Oleg Drobitko. Legal framework peculiarities for arresting of seagoing ships in Lithuania

Іванова А.В. Діяльність України у забезпеченні впровадження міжнародних норм у сфері рятування на морі
[Alla Ivanova. Ukraine’s Activities in Ensuring the Implementation of International Standards in the Sphere of Rescue at Sea]

Бойко І.С. Прецедентна практика Суду ЄС та проблема запобігання забрудненню морського середовища
[Inna Boyko. The Case Law of the European Court of Justice and the Problem of Preventing Pollution of the Marine Environment]

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
[ACTUAL ISSUES OF INTERNATIONAL COOPERATION AND EUROPEAN INTEGRATION]

Mariia Bychkovska. Insufficiency for the unregistered protection for the fashion designs under US legislation

Мошак О.В. Концептуальні засади реалізації принципу субсидіарності в Україні
[Olena Moshak. Conceptual Principles of Implementation of Subsidiarity Principle in Ukraine]

Кузнецов С.О., Слатвінська В.М. Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 87/540/ЄЕС (Частина 1)
[Sergiy Kuznetsov, Valeriya Slatvinska. European Union Standards for Ukrainian Inland Waterways: Directive № 87/540/EEC (Part I)]

Ізбаш О.О. Міжнародні аспекти захисту інтелектуальних прав
[Olesia Izbash. International Aspects of Intellectual Property Protection]

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
[PUBLIC ADMINISTRATION, ADMINISTRATIVE AND INFORMATION LAW]

Солопова І.В. Становлення і розвиток законодавства України про державну службу в умовах проголошених реформ
[Irzhyna Solopova. Formation and Development of the Legislation of Ukraine on State Service in the Conditions of Proclaimed Reforms]

Степанов С.В. Господарські суди України в системі органів судової влади
[Sergiy Stepanov. Economic Courts of Ukraine are in the System of Judicial Authorities]

Бойчук А.Ю. Аксіологічний зміст принципів юридичної відповідальності за правопорушення проти навколишнього середовища: історичний аспект
[Andriy Boichuk. Axiological Content of the Principles of Legal Liability for Offenses Against the Environment: Historical Aspect]

Некіт К.Г. Суб’єкти права приватної власності в інформаційному суспільстві
[Kateryna Nekit. Legal Entities of a Private Property in Information Society]

МИТНЕ ПРАВО
[CUSTOMS LAW]

Брачук А.О. Організація та правова регламентація «єдиного вікна» для зовнішньої торгівлі в зарубіжних країнах
[Anastsiia Brachuk. The Organization and Legal Regulation of the Single Window for the International Trade in the Foreign Countries]

Батанова Л.О., Кухарук І.О. Проблемні аспекти застосування мита в Україні
[Ludmyla Batanova, Iryna Kukharuk. The Problematic Aspects of Applying Duties in Ukraine]

Прокопенко В.В. Поняття та правова основа діяльності водного транспорту України: митний аспект
[Victor Prokopenko. Concept and Legal Framework of Activity of Water-carriage of Ukraine: Custom Aspect]

Раздорожна С.В. Спільний митний контроль на кордоні між Україною і Республікою Молдова
[Svetlana Razdorojnaia. Common Customs Control Border Between Ukraine and the Republic of Moldova]

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВНИЧОЇ НАУКИ
[DEVELOPMENT ISSUES OF UKRAINIAN LEGISLATION AND LEGAL SCIENCE IN THE PARTICULAR AREAS AND INSTITUTES]

Джураєва О.О. Динаміка сучасної держави: загальнотеоретичний аспект
[Olena Dzhuraieva. The Dynamics of the Modern State: the General Theoretical Aspect]

Сельська В.В. Історія становлення та розвитку субсидіарної юридичної відповідальності
[Viktoriia Selska. History of the Formation and Development of Subsidiary Legal Liability]

Косигіна А.Є. Проблеми правової охорони пралісів в Україні
[Anastasia Kosygina. Problems of Legal Protection of Virgin Forests in Ukraine]

НАУКОВЕ ЖИТТЯ
[SCIENTIFIC LIFE]

Сандюк Г.О., Дубинський О.Ю. Специфіка викладання міжнародного морського права та морського приватного права для студентів різних спеціальностей: досвід кафедри морського та господарського права НУК
[Hanna Sandiuk, Oleg Dubinskiy. Special Feature for Teaching the Law of the Sea and Maritime Law for Students of Different Specialties: Experience of the Maritime and Commercial Law Department of NUOS]

 

До уваги авторів
[Instructions for Authors]

Зміст
[The Table of Contents]

ABSTRACTS

Адреса редакції

 м. Одеса, Україна
Фонтанська дорога, 23
Національний університет «Одеська юридична академія»,
Кафедра морського та митного права

 +38(048) 719-88-12

Відповідальний секретар журналу – к.ю.н., с.н.с., доцент, завідувач лабораторії кафедри морського та митного права, доцент кафедри
Аверочкіна Тетяна Володимирівна

 (096)361-39-75, (095)943-84-95

lex_portus@onua.edu.ua
lexportus.journal@gmail.com

Ми знаходимося